Hyppää sisältöön

Oppilashuolto

OPPILASHUOLTO

Oppilashuolto huolehtii oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista tavoitteena oppilaiden tasapainoinen kasvu ja kehitys. Se pyrkii varmistamaan kaikkien oppilaiden tasavertaisen oppimisen mahdollisuuden sekä välittämisen ja myönteisyyden ilmapiirin kouluyhteisössä.

Oppilashuoltotoiminta on koulun jokaisen aikuisen asia yhteistyössä kotien kanssa. Sen avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan varhain oppimisen esteitä ja muita koulunkäynnin vaikeuksia sekä tarttumaan niihin riittävän ajoissa. Oppiminen ja hyvin sujuva koulupäivä ovat yhteydessä oppilaan hyvinvointiin, koulun yhteisöllisyyteen, turvallisuuteen ja luottamuksen tunteeseen. Oppilaalla huoltajineen on oikeus saada tukea oppilashuollosta. Oppilashuoltotyö on luottamuksellista ja tiedot ovat salassapidettäviä.

Oppilashuoltoryhmä

Koulussa toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, jonkatehtävänä on koordinoida ja kehittää oppilashuoltotoimintaa. Ryhmän työ liittyykoko koulun, yksittäisten oppilasryhmien ja oppilaiden sekä koulun henkilöstön auttamiseen. Ryhmän toiminnasta vastaa rehtori.

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Siihen kuuluvat rehtorit, erityisopettaja, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja palveluohjaaja. Tarvittaessa mukana voi olla luokanopettaja, koululääkäri sekä oppilaan huoltajien luvalla koulun ulkopuolisia sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä. Myös huoltajat voivat halutessaan tulla keskustelemaan oman lapsensa asiasta.

Tukiopetus

Tukiopetusta järjestetään oppilaalle, joka on jäänyt tilapäisesti jälkeen opinnoissa tai joka tarvitsee lisätukea oppimiseensa. Tukiopetus järjestetään pääsääntöisesti oppituntien ulkopuolella. Aloite tukiopetuksen järjestämisestä voi tulla opettajalta, oppilaalta tai huoltajilta. Tukiopetus kuuluu oppilaan koulutyöhön ja siitä tiedotetaan huoltajia.

Osa-aikainen erityisopetus

Oppilas voi saada muun opetuksen yhteydessä osa-aikaista erityisopetusta, jos tukiopetus ei ole riittävä tukikeino. Erityisopetusta järjestetään oppilaan yksilöllisen tukitarpeen mukaan samanaikaisopetuksena, pienryhmäopetuksena tai yksilöopetuksena. Opetus sisältää esimerkiksi kielellisten ja matemaattisten perustaitojen harjoittamista, erilaisten opiskeluun /oppimiseen liittyvien taitojen harjoittamista, yksittäisten oppiaineiden opettamista sekä sosiaalisten taitojen harjoittamista.

Koulupsykologi

Koulupsykologi auttaa oppilasta huoltajineen kouluelämään ja -työskentelyyn liittyvissä kysymyksissä kuten oppimisen vaikeuksissa ja oppilaan psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Oppilaan opetuksen järjestämiseen liittyvänä tukitoimena voidaan tehdä oppimisvalmiuksien arvio. Koulupsykologi tekee yhteistyötä muiden koululaisten hyvinvointia edistävien tahojen kuten perhepalvelukeskuksen, lasten ja nuorten psykiatrisen poliklinikan sekä lastensuojelun kanssa.

Koulukuraattori ja palveluohjaaja

Koulukuraattori  auttaa oppilasta huoltajineen koulunkäyntiin ja kasvuun liittyvissä asioissa yhdessä koulun muun henkilökunnan ja koulun yhteistyökumppaneiden kanssa. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi oppilaan toistuvien käytöshäiriöiden, koulumotivaation puutteen, aiheettomien poissaolojen, koulukiusaamisen, kaverisuhteiden pulmien tai perheen muuttuneiden olosuhteiden vuoksi.