Hyppää sisältöön

Kaavoitus

Parhaillaan nähtävillä olevien kaavojen kuulutukset löytyvät Kuulutukset-sivulta.

Tieto viime aikoina voimaan tulleista kaavoista löytyy sivun lopusta.

Kaavoituspalvelujen asiakaspalvelu on suljettuna 1.–28.7.2024. Sivulta Kaavaotteet ja tiedustelut löytyvien ohjeiden avulla voi tutustua kaupungin karttapalvelusta löytyviin kaavatietoihin. Epäselvissä tapauksissa kannattaa varmistaa kaavoitustilanne kaavoituspalveluista, kun kesätauko on ohi. Hyvää kesää!

Vireillä olevia kaavahankkeita:

Palaute vireillä olevista kaavahankkeista jätetään nähtävilläoloajan päättymiseen mennessä kirjeitse osoitteeseen

Savonlinnan kaupunki
Kaavoituspalvelut
Olavinkatu 27
57130 Savonlinna

tai sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)savonlinna.fi.

Asemakaavan muutos, Kauppatori ja Matkustajasatama

Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan muutoksen 13.6.2024 § 125 (linkki pöytäkirjaan ja kaava-aineistoon). Seuraavaksi kaavamuutos etenee kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen, p. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Asemakaavan muutos, Savonniemi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 10.6.2024 § 42 (linkki pöytäkirjaan ja kaava-aineistoon).

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen, p. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Oravin-Joutenveden osayleiskaavamuutos

Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 24.4.–23.5.2024.
Kaava-aineistoon voi tutustua myös osoitteessa https://www.plandisain.fi/oravi.html.

Lisätietoja: kaavanlaatija Markus Hytönen, Plandisain Oy, p. 040 721 7527, markus.hytonen(at)plandisain.fi; kaavoituspäällikkö Päivi Behm, p. 044 417 4655, paivi.behm(at)savonlinna.fi

Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava vuoteen 2040

Kaavaehdotus oli nähtävillä 14.12.2023–14.2.2024.

Yleisötilaisuus strategisesta yleiskaavasta pidettiin torstaina 11.1.2024 klo 17–19 kaupungintalon valtuustosalissa.

Kaupungintalolla kaavaehdotukseen voi tutustua varaamalla ajan kaavoituspalveluista joko sähköpostitse osoitteesta kaavoitus(at)savonlinna.fi tai puhelimitse soittamalla kaavavalmistelijoille (linkki yhteystietoihin).

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Päivi Behm, p. 044 417 4655, paivi.behm(at)savonlinna.fi tai kaavoitus(at)savonlinna.fi

Kaavaselostus liite b Asemakaavatilanne (pdf)

Lehtiniemen ranta-asemakaava (Tolvanniemi)

Kaavaehdotus oli nähtävillä 7.12.2023–31.1.2024.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Päivi Behm, p. 044 417 4655, paivi.behm(at)savonlinna.fi

Punkaharjun Puruveden rantayleiskaavan muutos tilalle 740-596-5-4 Lukela ja Lukelan ranta-asemakaava (Finlandiantie 18, 30 ja 46, Punkaharjun Laukansaari)

Kaavaehdotukset olivat nähtävillä 13.10.–13.11.2023.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa, p. 0400 139 077, arkkitehtitoimisto.tolppa(at)spynet.fi

Savonrannan rantayleiskaavan muutos Metsähallituksen hallinnoimille tiloille

Savonrannan rantayleiskaavan muutos koskee Metsähallituksen hallinnoimia tiloja 740-578-8-35 Saarijärvi, 740-578-8-36 Silmusalo, 740-893-1-6 Putkisalon Ruununpuisto, 740-893-1-5 Pirttilä ja Mäntysalo, 740-545-15-46 Ahvenlampi, 740-573-2-23 Leipämäki, 740-573-1-11 Putkisalon Ruununpuisto, 740-566-7-0 Kiurunsalo, 740-511-2-4 Kuittuanmäki, 740-510-1-7 Palstatila Ruununpuistoksi ja 740-579-1-25 Kakonranta.

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 15.12.2020 § 85 (linkki pöytäkirjaan) hyväksynyt kaavamuutoksen. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joka kumosi kaavan päätöksellään 5.1.2022 (4/2021, dnro 20080/03.04.04.04.16/2021). Kaupunki on päättänyt valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 7.3.2023 (725/2023, dnro 348/03.04.04.04.16/2023) hylännyt kaupungin valituslupahakemuksen eikä siten anna ratkaisua valitukseen.

Lisätietoja: FCG Oy / DI Timo Leskinen, p. 040 508 9680, timo.leskinen(at)fcg.fi; kaavoituspäällikkö Päivi Behm p. 044 417 4655, paivi.behm(at)savonlinna.fi

Päätöksen tiedoksianto: Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston perustaminen

Ympäristöministeriö teki 30. päivänä syyskuuta 2021 päätöksen, jolla Savonlinnan kaupungin hakemuksesta perustettiin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 68 §:ssä tarkoitettu kansallinen kaupunkipuisto. Savonlinnan kansallinen kaupunkipuisto käsittää alueita ja rakennuksia Savonlinnan kaupungin kaupunginosissa Keskusta (1, 2), Heikinpohja (3), Talvisalo (4), Vääräsaari (5), Kalkkuinniemi (6), Kyrönniemi (7), Venäjänniemi (8), Inkerinkylä (9), Pääskylahti (10), Miekkoniemi (11), Hernemäki (13), Laitaatsilta (14), Kellarpelto (15), Pihlajaniemi (16), Nojanmaa (17) ja Nojanmaanlahti (23) sijaitsevia alueita ja rakennuksia sekä saaria ja vesialueita Pieneltä Haukivedeltä, Haapavedeltä ja Pihlajavedeltä. Kansallisen kaupunkipuiston rajaukseen kuuluvat alueet on osoitettu Savonlinnan kaupungin hakemuksen liitteenä olevilla kartoilla.

Ympäristöministeriön päätös liiteaineistoineen on nähtävillä ympäristöministeriön verkkosivuilla osoitteessa ym.fi/savonlinna 1.10.2021–9.11.2021 välisenä aikana. Päätösaineistoon voi tutustua kyseisenä ajankohtana myös Savonlinnassa kaupungintalon (Olavinkatu 27), Punkaharjun (Kauppatie 20), Kerimäen (Kerimäentie 6) ja Savonrannan (Kangastie 3) palvelupisteiden asiakaspäätteillä.
  
Hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla. Ilmoitus on julkaistu 1.10.2021. Ympäristöministeriön päätöksestä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän ajan päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa tarkemmin esitetyllä tavalla. 

Helsingissä 1. päivänä lokakuuta 2021,
Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön päätöksestä on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus antoi päätöksensä 10.1.2023 (59/2023): ”Hallinto-oikeus arvioi, että valituksenalaisessa päätöksessä annettu määräys ja päätöksen perustelut ovat tältä osin ristiriitaiset, eikä päätöksestä käy hallintolain 44 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla selkeästi ilmi, onko päätöksellä oikeusvaikutuksia yksityisen maanomistajan alueisiin. Tämän vuoksi hallinto-oikeus kumoaa päätöksen ja palauttaa asian ympäristöministeriölle uudelleen käsiteltäväksi.”

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan ja Tuunaansaaren asemakaavan muutos tilalla Harjula 740-600-1-106

Kaavaluonnokset olivat nähtävillä 4.5.–4.6.2021.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa p. 0400 139 077

Lehtiniemen matkailuhankkeen yleissuunnitelma

Savonlinnan kaupungilla on käynnissä hanke Lehtiniemen matkailun kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja vahvistaa Lehtiniemen alueen matkailullisia vetovoimatekijöitä, kehittää alueen käyttöä ja matkailupotentiaalia sekä muodostaa kokonaisnäkemys matkailun kehitysnäkymistä ja -tarpeista Lehtiniemen alueella. Maankäytön yleissuunnitelma on laadittu tukemaan alueen tulevaa käyttöä ja pohjustamaan myöhemmin laadittavaa ranta-asemakaavaa ja sen mitoitusratkaisuja.

Lehtiniemen matkailuhankkeen yleissuunnitelmassa alue on jaoteltu erilaisiin toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Toiminnalliset kokonaisuudet tukevat toisiaan, mutta ne myös mahdollistavat Lehtiniemen vaiheittaisen kehittämisen. Työ on käynnistynyt toukokuussa 2021 ja valmistunut joulukuussa 2021. Työn toteutti Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja:

Savonlinnan kaupunki, kaavoituspäällikkö Päivi Behm, paivi.behm(at)savonlinna.fi

Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Eero Salminen, eero.salminen(at)ramboll.fi

Kerimäen keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus

Kerimäen keskustaajaman asemakaavan päivittäminen on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 17.3.2021 § 135 kaavoituskatsauksen 2021 hyväksymisen yhteydessä.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen, Savonlinnan kaupunki, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi, p. 044 417 4666.

Asemakaavan muutos, Telakkatie 22

Kaavaluonnos oli nähtävillä 16.6.–16.7.2020.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Liite 3: Asemakaavan yhteydessä vahvistettava tonttijaon muutos

Enanniemen rantakaavojen ja Punkaharjun Puruveden osayleiskaavan muutos (Turtianniemi)

Punkaharjun, Enanniemen, Kotikallion tilan ym. alueiden rantakaavan muutosehdotus ranta-asemakaavaksi oli nähtävillä 6.11.–5.12.2018.

Kaupunginhallituksen päätös 11.2.2019 § 59 rannan lomarakennuspaikkojen muuttamisesta vakituiseen asumiseen (RA/AO tai AO) edellyttää myös Punkaharjun Puruveden rantayleiskaavan muuttamista, sillä yleiskaavassa ranta-alueet on varattu ainoastaan loma-asumiselle. Kaavaehdotus (yleiskaava, ranta-asemakaava) etenee muutosten jälkeen uudelleen nähtäville.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Satu Pannila p. 044 417 4660, satu.pannila(at)savonlinna.fi; kaavoituspäällikkö Päivi Behm p. 044 417 4655, paivi.behm(at)savonlinna.fi 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Voimaan tulleet kaavat

Asemakaavan muutos, Vipusenkuja, Kuitulaboratorion laajennus

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen 25.3.2024 § 120 (linkki pöytäkirjaan). Kaavamuutos on tullut voimaan 10.5.2024.

Punkaharjun Puruveden rantayleiskaavan muutos tiloille Rantaharju 740-595-6-25, Peltola 740-595-6-55 ja Tapiola 740-595-6-83 (Vaara)

Kaupunginhallitus hyväksyi rantayleiskaavan muutoksen 18.12.2023 § 84 (linkki pöytäkirjaan). Kaavamuutos on tullut voimaan 1.2.2024.

Asemakaavan muutos Savonlinnan 1. kaupunginosan (keskusta) tontilla 740-1-32-14, Kylpylaitoksentie 8, Kasinonsaaret

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen 25.4.2022 § 153 (linkki pöytäkirjaan). Asemakaavan muutoksesta on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 22.12.2022 päätöksellään 2896/2022. Hallinto-oikeuden päätöksestä valittamiseen on haettu valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen 8.8.2023 päätöksellään 2309/2023. Asemakaavan muutos on tullut voimaan 21.8.2023.

Asemakaava, Kaivertamontie

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan 22.5.2023 § 174 (linkki pöytäkirjaan). Asemakaava on tullut voimaan 3.8.2023.

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos tilalle 740-597-17-1 Takasaari ja osalle tilasta 740-597-17-62 Matinniemi (Kulennoinen, Suusaari)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan muutoksen 15.5.2023 § 23 (linkki pöytäkirjaan). Kaavamuutos on tullut voimaan 29.6.2023.

Asemakaavan muutos, Metsäkonttorintie

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 27.3.2023 § 5 (linkki pöytäkirjaan). Asemakaavan muutos on tullut voimaan 11.5.2023.

Moinsalmen osayleiskaavan muutos tilalle 740-518-3-21 Mökinkoivu ja osalle tilasta 740-518-3-2 Hevonkuusi (Kosolan kylä)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan muutoksen 27.3.2023 § 6 (linkki pöytäkirjaan). Kaavamuutos on tullut voimaan 11.5.2023.

Asemakaavan muutos, Kellotornintie-Aholahdentie

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 12.12.2022 § 100 (linkki pöytäkirjaan). Asemakaavan muutos on tullut voimaan 30.1.2023.

Orihniemen ranta-asemakaavan muutos tilalle 740-565-4-240 Tattilahti ja Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle kiinteistöä 740-874-7-1 Yhteismetsä Hiilennielu

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutokset 12.12.2022 § 101 (linkki pöytäkirjaan). Kaavamuutokset ovat tulleet voimaan 30.1.2023.

Anttolan alueellinen suunnittelutarveratkaisu

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Anttolan alueellisen suunnittelutarveratkaisun 12.12.2022 § 102 (linkki pöytäkirjaan). Alueellinen suunnittelutarveratkaisu on tullut voimaan 30.1.2023.

Asemakaavan laajennus Savonlinnan 21. kaupunginosan (Pääskylä) tilalle 740-512-6-3 Savonlinnan sähköasema, Vanamonkatu

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan laajennuksen 5.9.2022 § 280 (linkki pöytäkirjaan). Asemakaavan laajennus on tullut voimaan 20.10.2022.

Punkaharjun Puruveden rantayleiskaavan muutos sekä Kangasniemen ranta-asemakaavan laajennus ja muutos tilalle 740-595-1-84 Laituri ja osalle tilasta 740-595-15-0 Naaranlahti

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutokset 13.6.2022 § 36 (linkki pöytäkirjaan). Kaavamuutokset ovat tulleet voimaan 27.7.2022.

Kiviapajan seudun osayleiskaavan ja Kuosmala-Rakkinen-Haukilammen ranta-asemakaavan muutos tilalle 740-503-5-8 Iitala II

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutokset 13.6.2022 § 37 (linkki pöytäkirjaan). Kaavamuutokset ovat tulleet voimaan 27.7.2022.

Asemakaavan muutos Savonlinnan 13. kaupunginosan (Hernemäki) tonteilla 740-13-34-5 ja 740-13-34-6, Pihlajavedentie 25

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen 9.5.2022 § 163 (linkki pöytäkirjaan). Asemakaavan muutos on tullut voimaan 21.6.2022.

Asemakaavan muutos ja laajennus, Itäväylän yrityspuisto

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen ja laajennuksen 11.4.2022 § 27 (linkki pöytäkirjaan). Asemakaava on tullut voimaan 31.5.2022.

Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus

Savonlinnan kaupunginvaltuuston 22.3.2021 § 15 (linkki pöytäkirjaan) hyväksymä Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus on tullut voimaan 25.5.2022.

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Liite 3: Poistuvat asemakaavat, yhdistelmä (pdf)

Liite 4: Poistuvat asemakaavat, määräykset (pdf)

Liite 5: Keskustaajaman osayleiskaava (pdf)

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 1 (pdf)

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 2 (pdf)

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 3 (pdf)

Liite 7: Kulttuuriympäristön ja luonnon suojelu, karttaliite (pdf)

Liite 8: Luontoselvitys (pdf)

Liite 9: Liito-oravaselvitys (pdf)

Liite 10: Pilaantuneet maat (pdf)

Liite 11: Kiinteistöjako (pdf)

Liite 12: Rakentamattomat tontit, karttaliite (pdf)

Liite 13: Kaupungin maanomistus, karttaliite (pdf)

Liite 14: Muinaisjäännökset (pdf)

Liite 15: Yhdyskuntatekninen verkosto, karttaliite (pdf)

Liite 16: Virkistys ja veneily, karttaliite (pdf)

Liite 17: Palvelut, karttaliite (pdf)

Liite 18: Teollisuus, karttaliite (pdf)

Liite 19: Liikennekaavio, karttaliite (pdf)

Liite 20: Ortokuva (pdf)

Liite 21: Poistuvat asemakaavat, tietoja ja tiivistelmät selostuksista (pdf)

Liite 22: Valokuvia (pdf)

Liite 23: Liikennemelu, karttaliite (pdf)

Liite 24: Tiivistelmä (pdf)

Liite 25: Palaute kaavaluonnoksesta sekä vastineet (pdf)

Liite 27: Rautatien melu- ja tärinäselvitys osa 1 (pdf)

Liite 27: Rautatien melu- ja tärinäselvitys osa 2 (pdf)