Hyppää sisältöön

Kuulemispyyntö Savonlinnan Veden toiminta-alueella ja sen läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille

Savonlinnan Vesi on käynnistänyt vesihuollon toiminta-alueen päivittämisen ja Savonlinnan kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt kuulla kiinteistön omistajia.

Vesihuollon määritelmä

Vesihuoltolaissa määrätään vesihuollon kehittämisestä ja järjestämisestä. Vesihuolto kattaa seuraavat toiminnot:

  • veden ottamisen pinta- tai pohjavesistä sekä vedenpuhdistuksen talousvedeksi
  • veden johtamisen verkostossa vedenkäyttäjille
  • viemäröinnin eli jäteveden poisjohtamisen puhdistettavaksi
  • jäteveden puhdistuksen ja veden palauttamisen takaisin luontoon

Huleveden viemäröinti

Huleveden viemäröinti ei ole vesihuoltoa ja sen järjestämisestä on sovittu erikseen Savonlinnan kaupungin kanssa. Huleveden viemäröinnin alue on määritetty erikseen ja se poikkeaa tässä käsiteltävästä vesihuollon toiminta-alueesta.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Vesihuoltolaitoksella tulee olla kunnan hyväksymä toiminta-alue, joka kattaa ne alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. (VHL 2014/681, 2 luku). Lain mukaan toiminta-alue tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti (VHL 2014/681, 8 §). Kiinteistö, joka sijaitsee hyväksytyllä toiminta-alueella, on liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. (VHL 2014/681, 10 §).

Toiminta-alueen valmistelun tekee tekninen toimiala ja valmistelevana virkamiehenä toimii Savonlinnan Veden vesihuoltopäällikkö. Toiminta-alueen päättää kaupunginhallitus (Hallintosääntö 3. luku, 3 §, 5 mom, 5 kohta).

Muutokset toiminta-alueessa

Savonlinnan kaupunginhallitus on viimeksi päättänyt Savonlinnan Veden vesihuollon toiminta-alueesta vuonna 2004. Myöhemmin on tapahtunut kuntaliitokset Savonrannan sekä Kerimäen ja Punkaharjun kanssa. Savonrannan ja Punkaharjun toiminta-alueiden vesihuollosta vastaaminen on siirtynyt Savonlinnan Vedelle. Kerimäen vesihuollosta huolehtii Itä-Savon Vesi Oy.

Toiminta-alue on tarpeen päivittää, koska Savonlinnan kaupungin alueella on hyväksytty uusia kaava-alueita sekä rakennettu uutta vesihuoltoverkostoa. Joiltain osin toiminta-aluetta on tarkoituksenmukaista myös supistaa. Toiminta-alueen rajaukseen on tullut myös tarkentavaa ohjeistusta.

Toiminta-alue tulee kattamaan Savonlinnan kaupungin hyväksytyt asemakaava-alueet ja kaavoituskatsauksien mukaan lähivuosina valmisteilla olevat asemakaava-alueet. Toiminta-alueesta pyritään saamaan mahdollisimman yhtenäinen ja selväpiirteinen. Toiminta-alueen rajauksessa on käytetty ensisijaisesti kiinteistörajoja, mutta myös rantaviivoja, uomia ja tieväyliä.

Aikataulu

Toiminta-alueluonnos on käsitelty teknisessä lautakunnassa 15.11.2022 ja lautakunta on pyytänyt lausunnot Etelä-Savon Ely-keskukselta, Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ja Savonlinnan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta. Lausunnot on käsitelty teknisen lautakunnan kokouksessa 24.1.2023 ja lautakunta on päättänyt kuulla toiminta-alueen kiinteistön omistajia.

Toiminta-alue-ehdotus on asetettu julkisesti nähtäville Savonlinnan kaupungin kotisivuille. Tekninen lautakunta käsittelee kiinteistön omistajien kuulemiset 18.4.2023. Mikäli toiminta-alueeseen ei esitetä merkittäviä muutoksia, päättää kaupunginhallitus toiminta-alueesta kesäkuussa 2023.

Kiinteistön omistajien kuuleminen

Lausunnot toiminta-alueesta tulee jättää viimeistään 24.3.2023.

sähköpostitse: tekninen.toimiala@savonlinna.fi

tai postitse:  Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Savonlinnan Veden toiminta-alue

Lisätietoja

Hinkkanen Esa, vesihuoltopäällikkö

  • Tekninen toimiala / Savonlinnan Vesi

Puh. 044 417 4800

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: esa.hinkkanen@savonlinna.fi