Hyppää sisältöön

Alueellinen jätelautakunta 28.11.2023 § 21: Jätetaksa 1.1.2024 alkaen

Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille jätehuoltotehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisenä.

Alueellinen jätelautakunta on päätöksellään 28.11.2023 § 21 hyväksynyt Enonkosken, Rantasalmen, Sulkavan ja Savonlinnan jätetaksan 1.1.2024 alkaen. Taksa on yleisesti nähtävänä alueellisen jätelautakunnan verkkosivulla osoitteessa  https://www.savonlinna.fi/asukas/asuminen-ja-ymparisto/jatehuolto9/, alueellisen jätelautakunnan kuntien ilmoitustauluilla ja mahdollisesti kuntien verkkosivuilla.

Pöytäkirja on julkaistu Savonlinnan verkkosivuilla ja asiapykälä on luettavissa osoitteessa Dynasty tietopalvelu : Savonlinnan kaupunki (oncloudos.com).

Jokaisella, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, voivat tehdä kunnallisvalituksen. Kunnallisvalitus on tehtävä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.


Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500 (vaihde)
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Lisätietoja antaa jätehuoltoinsinööri Pirkko Räikkönen, 044 417 4612, pirkko.raikkonen[at]savonlinna.fi

Savonlinnassa 4.12.2023

ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA