Hyppää sisältöön

Vireilletulokuulutus vesilain 5 luvun 5 §:n mukaisessa ojitusasiassa Makkolan Seppäharjun alueella

Etelä-Savon ELY-keskus on vastaanottanut 12.12.2019 Etelä-Savon metsänhoitoyhdistyksen 20.11.2019 laatimaan suometsänhoidon suunnitelmaan liittyvän ojitustoimitushakemuksen koskien Makkolan Seppäharjun alueelle sijoittuvan vanhan, tukkeutuneen, 351 m pitkän metsäojan perkausta. Hakemuksen mukaan yhteisestä ojituksesta ei ole päästy sopimukseen kiinteistöjen Kuikanahonpelto RN:o 740-525-8-2, Ahola RN:o 740-525-8-6, Karkusuo RN:o 740-525-8-44 ja Vanhapaikka RN:o 740-525-5-50 kesken. ELY-keskus on siirtänyt asian käsittelyn kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka on toimivaltainen viranomainen ojituksesta aiheutuvan erimielisyyden ratkaisemisessa vesilain 5 luvun 5 §:n perusteella. Rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut asiassa päätöksen 26.8.2020 § 146.

Ojitussuunnitelman esittäjä on hakenut 18.1.2023 päätöksen muuttamista. Muutoshakemuksen mukaan oja on perattu ojitussuunnitelman 27.11.2019 mukaisesti lukuun ottamatta kiinteistön RN:o 740-525-8-6 kohtaa noin 20 m leveydeltä, jossa perkausta ei tehty eikä päätöksen mukaista rumpuputkea asennettu.

Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, Savonlinna.

Lupaviranomaisen on vesilain (587/2011) 11 luvun 7 §:n mukaan ennen asian ratkaisemista varattava niille, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus tehdä muistutuksia asiasta.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa 12.3.2023 mennessä ympäristönsuojelupalveluille ensisijaisesti sähköpostilla osoitteella ymparistonsuojelu@savonlinna.fi tai kirjepostina osoitteella Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.