Päätöksenteko

Päätöksenteko Savonlinnassa

Kaupungin organisaatio jakaantuu luottamushenkilö- ja virkamieshallintoon. Luottamushenkilöhallinnon muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja lautakunnat, jaosto ja neuvostot. Virkamieshallintoa ovat kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat sekä muut johtavat viranhaltijat.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupungin toimielinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kotisivuilla. Esityslistat korvataan pääsääntöisesti tarkastamattomilla pöytäkirjoilla näiden valmistuttua, joten niihin voi tulla muutoksia ennen virallista tarkastusta.

 
Kaupungintalo

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijoiden tekemät päätökset annetaan tiedoksi kuntalaisille julkaisemalla ne kotisivuilla. Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.

 
Paperi ja kokousnuija

Kokousajat

Kaupunginvaltuuston kokoukset pidetään kaupungintalon valtuustosalissa. Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja yleisöllä on mahdollisuus tulla niitä seuraamaan.

 

Virallinen ilmoitustaulu

Virallisella ilmoitustaululla on nähtävissä kaupungin kuulutukset, tiedot toimielinten kokousaikatauluista ja muut viralliset tiedotteet. Virallinen ilmoitustaulu on kaupungintalolla A-osan 1. kerroksessa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

 
Savonlinnan logo

Luottamushenkilöiden Extranet

Luottamushenkilöiden käytössä olevaan Extranettiin tallennetaan dokumentteja ja materiaaleja luottamushenkilöiden päätöksenteon tueksi.

 
Miten voin vaikuttaa

Miten voin vaikuttaa?

Kuntavaaleissa äänestämisen lisäksi kuntalainen voi vaikuttaa tekemällä aloitteita, antamalla palautetta sekä osallistumalla yleisötilaisuuksiin ja kyselyihin. Savonlinnan lähidemokratiamallin Kumppanuuspöytätapaamisten kautta asukkailla on mahdollisuus viedä heille ja lähiympäristölleen tärkeitä asioita valmisteluun ja kaupungin päätöksentekoon.

 

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Kuntalain 84§ 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.