Hyppää sisältöön

Kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Savonlinnan kaupungin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Kaupunginjohtaja Janne Laine toteaa, että kaupunginvaltuuston päättämä 4,8 milj. euron henkilöstömenosäästö vuosille 2019 – 2022 on saavutettu.

Neuvottelun tavoitteena oli löytää ratkaisut kaupunginvaltuuston 17.12.2018 päättämille vuoden 2019 talousarviossa ja vuosien 2019 – 2022 taloussuunnitelmassa asetetuille säästöille. Asetetut henkilöstösäästöt ovat 0,3 milj. euroa vuodelle 2019 ja 1,5 milj. euroa vuotta kohden ajalle 2020 – 2022. Lisäksi kaupunginvaltuuston päättämästä 4 milj. euron suuruisesta toimintamenoleikkauksesta kaupunginhallitus kohdensi 1 milj. euron leikkauksen kaupungin omaan palvelutuotantoon. 3 milj. euron osuus on tässä vaiheessa valmistelua kohdennettu Sosterille, mistä asian valmistelu ja neuvottelu ovat vielä kesken. Yhteenlaskettuna talouden tasapainotusohjelma tämän hetkisen arvion mukaan on n. 14 milj. euroa vuosina 2019 – 2022.

Kaupunginvaltuuston asettamien pysyvien henkilöstömenosäästöjen saavuttamiseksi yhteistoimintamenettelyssä tuli käydä läpi seuraavat keinot: vapaaehtoiset keinot, kuten virka- ja työvapaat, työaikajärjestelyt, lomarahan vapaaksi vaihtaminen, lomarahan leikkaaminen sekä muut henkilöstöltä tulevat säästöesitykset. Mikäli henkilöstömenosäästöt eivät muutoin toteudu, vaihtoehtoina olivat myös toimien ja virkojen täyttämättä jättäminen tai täyttämisen lykkääminen, määräaikaisuuksien vähentäminen, henkilöstön lomauttaminen määräajaksi, osa-aikaistaminen tai irtisanominen.

Yhteistoimintaneuvottelut käytiin ajalla 21.2.-8.4.2019. Yhteistoimintaneuvottelujen taustalla on taloudellisia, tuotannollisia ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvia syitä. Neuvotteluissa käsiteltiin työnantajan suunnittelemia toimenpiteitä sekä niiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Lisäksi yhteistoimintaneuvottelujen aikana henkilöstöltä pyydettiin säästöesityksiä, jotka käsiteltiin tulosalue- ja toimialatasolla sekä yhteistoimintaneuvotteluissa. Henkilöstöltä tuli yhteensä 220 eri esitystä, joita hyödynnetään kaupungin toiminnan kehittämisessä ja tulevissa toimintamenoleikkausvalmisteluissa. Yhteistoimintaneuvotteluissa saavutettiin yksimielisyys.

– Valmistelutyö oli vaikeaa, mutta saimme lopulta neuvoteltua yksimielisen neuvotteluesityksen. Yksimielinen esitys on hyvä saavutus ja poikkeuksellista moniin muihin yt-neuvotteluihin verrattuna. Vaativassa valmistelutyössä oli mukana laaja joukko henkilöstöä ja voidaankin kiittää toimialoja, henkilöstöä ja henkilöstöjärjestöjä hyvästä työstä haasteellisessa tilanteessa. Valmistelu oli erittäin vaikeaa, koska kaupungin henkilöstöä on jo vähennetty noin 200:lla ja lisäksi taloussuunnitelma sisälsi jo 49 henkilötyövuoden vähentämisen. Nyt käydyissä neuvotteluissa päädyttiin yhteisesti vielä 55 henkilötyövuoden lisävähennykseen eli henkilöstöä tullaan vähentämään yhteensä 104 henkilötyövuodella. Tämän seurauksena palvelujen taso ja määrä tulevat merkittävästi heikkenemään, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

Savonlinnan kaupunginhallitus totesi päätöksellään 15.4.2019 yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksen ja päätti, että alla olevilla vuosien 2019 – 2022 aikana tehtävillä henkilöstövähennyksillä saavutetaan asetettu henkilöstömenosäästötavoite. Henkilöstömenoleikkaukset toteutetaan eläköitymisillä, irtisanomisilla, määräaikaisen palvelussuhteen päättyessä vakanssin täyttämättä jättämisillä, osa-aikaistamisilla, sisäisesti toisiin tehtäviin siirtämisillä tai toimintojen uudelleenjärjestämisillä sekä vapaaehtoisilla säästövapailla ja lomarahojen vapaaksi vaihtamisilla.

Enimmillään vähennetään:

  • Keskushallinnosta henkilötyövuosina 10,3 viranhaltijaa/työntekijää
  • Sivistystoimialalta henkilötyövuosina 30,5 viranhaltijaa/työntekijää
  • Tekniseltä toimialalta henkilötyövuosina 14,3 viranhaltijaa/työntekijää.

Edellä mainituilla toimenpiteillä saavutetaan kaupunginvaltuuston vuosille 2019 ja 2020 – 2022 asettamat henkilöstömenosäästöt.

Savonlinnan kaupungin henkilöstövähennysten ennakoidaan heikentävän merkittävästi kuntalaisille tarjotun palvelun laatua ja määrää. Kaupungin henkilöstömäärää on vähennetty vuosien 2013 – 2018 aikana noin 200 henkilötyövuotta. Kaupungin taloussuunnitelmaan vuosille 2019 – 2022 sisällytettiin 49 henkilötyövuoden vähennys, jonka lisäksi kaupunginvaltuusto päätti 55 henkilötyövuoden lisävähennyksestä. Yhteensä henkilöstövähennykset tulevat vuosien 2013 – 2022 aikana olemaan n. 304 henkilötyövuotta eli yli 10 milj. euroa.

Palvelutasovaikutukset tulevat selviämään, kun kaupunginhallituksen nyt tekemä päätös henkilöstömenoleikkaukset pannaan täytäntöön vuosien 2019 – 2022 aikana. Henkilöstömenoleikkaukset tulevat muun muassa kasvattamaan koulujen ryhmäkokoja, supistamaan valinnaisuutta kouluissa, vähentämään vapaa-ajan- ja liikunta-alueiden sekä katujen ja puistojen hoitoa, supistamaan palvelutoimipisteiden aukioloaikoja sekä pidentämään erilaisten lupien käsittelyaikoja. Myös kaupungin hallinnon henkilöstöön kohdistetaan mittavia henkilöstömenoleikkauksia. Henkilöstömenoleikkausten seurauksena työntekijöiden poissaolojen aikana sijaisuuksia ei välttämättä pystytä järjestämään, minkä seurauksena muissa kuin lakisääteisissä palveluissa voi esiintyä katkoja.

Toimintamenoleikkaukset

Kaupunginvaltuuston päättämästä 4 milj. euron suuruisesta toimintamenoleikkauksesta on tässä vaiheessa valmistelua kohdennettu 3 miljoonan euron suuruinen leikkaus Sosterille, josta asian valmistelu ja neuvottelu ovat vielä kesken. Menoleikkauskohdennus viedään valtuuston päätettäväksi neuvottelujen jälkeen. Leikkaus on vuosien 2020 – 2022 aikana 1 milj. euroa per vuosi, kumulatiivisesti 6 milj. euroa.

Kaupunginhallitus on kohdentanut kaupungin oman palvelutuotannon osalta yhden miljoonan euron suuruisen pysyvän toimintamenoleikkauksen 2020 alkaen:

  • Keskushallinnosta (poissulkien sosiaali- ja terveystoiminta) 117 000 euroa/v.
  • Sivistystoimialalta 670 000 euroa/v.
  • Tekniseltä toimialalta 213 000 euroa/v.

Hallintokunnat/lautakunnat valmistelevat leikkausesitykset kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kesäkuun 2019 kokoukseen siltä osin kuin leikkaukset edellyttävät valtuustotasoista päätöksentekoa.

Lisätietoja antavat:

kaupunginjohtaja Janne Laine, puh. 044 417 4001
henkilöstöpäällikkö Susanna Laine, puh. 044 417 4060

Pääsopijajärjestöt esittävät yhteistoimintaneuvotteluista kantanaan seuraavaa:

Koimme yhteistoimintaneuvottelumenettelyn muodollisena toimena. Itse kaupungin taloudellisten ja tuotannollisten syiden aiheuttajiin ei puututtu. Henkilöstö ei ole huonoa taloustilannetta aiheuttanut. Tämän vuoden talousarvioon kirjattujen lisämenojen katteeksi otettuja henkilöstösäästöjä emme hyväksy. Esimerkiksi kaupungin investointi Tanhuvaaran jalkapallohalliin ei tällaisessa taloustilanteessä ole suotavaa.

Taloussuunnitelmaan vuosille 2019 – 2022 kaupungissa täytyy tehdä rakenteellisia ratkaisuja. Nykyisen kouluverkon ylläpitäminen aiheuttaa kaupungille suuret kiinteistöjen ylläpito- ja korjauskustannukset. Pienet oppilasmäärät tekohengitetyissä pienissä kouluissa synnyttävät jopa neljästä luokka-asteesta muodostuvat yhdysluokat, mikä ei takaa oppilaille ikätasonsa mukaista opetusta. Tuntikehyksen leikkaus kohdistuu ainoastaan suurempiin kouluyksiköihin, jolloin oppilasryhmät kasvavat toimimattomiksi. Ylisuuret oppilasryhmät aiheuttavat opetuksen laadun tuntuvan heikkenemisen ja opetushenkilöstön työkuormituksen lisääntymisen sekä vaaran henkilökunnan sairauspoissaolojen kasvuun.

Tulevina vuosina nämä henkilöstömenosäästöt näkyvät toimimattomina kuntalaispalveluina, henkilöstön lisääntyvänä kuormittumisena ja kasvavina seurannaismenoina näkyen esimerkiksi lasten ja nuorten palveluiden riittämättömyytenä. Sijaisjärjestelyt kaikilla toimialoilla vaikeutuvat entisestään, mikä aiheuttaa kuntalaispalveluiden oleellisen heikkenemisen.

Hyväksymällä neuvottelutuloksen vältimme koko henkilökunnan lomautukset ja mittavat irtisanomiset sekä sen, ettei kunnallisia palveluja totaalisesti lamauteta.

Lisätietoja antaa:

JUKO:n pääluottamusmies Juha Korhonen 044 417 4069