Hyppää sisältöön

Kaupunki päivitti turvallisuussuunnitelmansa

Savonlinnan kaupunginhallitus käsitteli maanantaina 15.4. Savonlinnan vuosittain päivitettävän turvallisuussuunnitelman. Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on ennalta ehkäistä ja torjua onnettomuuksia ja tapaturmia, rikoksia sekä häiriöitä ja parantaa ihmisten turvallisuudentunnetta.

Savonlinnan turvallisuussuunnitelman erityispainopistealueina ovat huumeiden vastainen työ, lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy sekä lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja seksuaalirikosten ehkäisy. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan vahvoja yhteisiä toimenpiteitä kotien, koulujen, oppilaitosten, Poliisin, Nuorisotoimen, Sosterin ja muiden viranomaisten välillä.

Päihteiden ja erityisesti huumeiden valmistuksen, välityksen ja käytön estäminen, ehkäisevä päihdetyö

Savonlinnan turvallisuustilanne on yleisesti hyvä, mutta valtakunnallisten virtausten mukaisesti huumeiden käytön lisääntyminen on iso uhka. Tilanne Savonlinnassa on tältäkin osin parempi kuin monissa muissa kaupungeissa, mutta ennaltaehkäisevää toimintaa tarvitaan lisää.

Tavoitteina ovat alkoholinkäytön vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen sekä seurausten lieventäminen neuvonta- ja valistustyöllä sekä valvonnalla, huumausaineiden rikollisen välittämisen ja käytön vähentäminen valvonnalla sekä neuvonta- ja valistustyöllä, ja päihteetön lapsuus, nuoruus- ja aikuisikä sekä huumeisiin liittyvän katkaisu- ja kuntoutushoidon ja perhehuollon riittävien resurssien turvaaminen.

Huumausainerikoksia tilastoitiin Savonlinnassa 112 kpl vuonna 2018, sama luku vuonna 2017 oli 63. (LÄHDE: Tilastokeskus: Rikos- ja pakkokeinotilasto, Rikokset kuukausittain, 2009M01-2018M12)

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja seksuaalirikosten ehkäisy

Viime aikoina muissa kaupungeissa on tullut esiin lukuisia lapsiin ja nuoriin kohdistuneita erittäin vakavia ja törkeitä seksuaalirikoksia. Savonlinnan kouluissa ja oppilaitoksissa on tiedostettu seksuaalisen väkivallan uhkan mahdollisuus, jonka ennakoimiseen on aktiivisesti etsitty työkaluja. Savonlinnan peruskoulujen ja lukioiden oppilaiden vanhemmille on lähetetty tietoa ja ohjeistusta seksuaalisen häirinnän puheeksi ottamisen ja asian käsittelyn tueksi.

– Tavoitteena on asiaan puuttuminen ja ennaltaehkäisevä toiminta varhaisessa vaiheessa vahvasti eri toimijoiden yhteisillä toimenpiteillä. Erityisesti vanhempien tulisi kiinnittää huomiota ja opastaa lasten Internetin ja sosiaalisen median käyttöä, koska ne ovat seksuaalirikollisten keskeisiä houkuttelukanavia ja koska lapsiin ja nuoriin kohdistuneista seksuaalirikoksia on tapahtunut joka puolella Suomea, myöskin pienemmissä kaupungeissa, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

Kaikki painopistealueet

Kaikki turvallisuuden parantamista koskevat tavoitteet ja painopistealueet turvallisuussuunnitelmassa 2019 – 2020 ovat:

  • Päihteiden ja erityisesti huumeiden valmistuksen, välityksen ja käytön estäminen, ehkäisevä päihdetyö, toimenpiteenä mm. neuvonta- ja valistustyö
  • Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja seksuaalirikosten ehkäisy, toimenpiteenä mm. kouluilla ohjeistus toimintaan puuttumiseksi
  • Eri väestöryhmien turvallisuus, toimenpiteenä mm. esteettömän liikkumisen mahdollistaminen
  • Eri alueiden turvallisuus, toimenpiteenä mm. riskikohteiden valaistuksesta huolehtiminen
  • Liikenne, toimenpiteenä mm. liikenneturvallisuussuunnittelu
  • Yleisötapahtumat, toimenpiteenä mm. ajoneuvoesteiden käyttö viranomaisohjeiden mukaisesti
  • Laittomasti maassa olijat, toimenpiteenä mm. kaupungin Maahanmuuttajapalvelut

Kaupungin turvallisuustyö

Kaupungin turvallisuusjohtoryhmä ylläpitää turvallisuussuunnitelmaa, seuraa alueen turvallisuustilannetta ja ryhtyy tarvittaessa tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin. Turvallisuusjohtoryhmään kuuluu kaupunginjohtajan johtoryhmä sekä edustajat poliisista, pelastuslaitokselta, terveydenhuollosta, nuorisotoimesta ja seurakunnasta. Turvallisuussuunnitelman yhtenä tavoitteena on lisätä asukkaiden tietoa siitä, miten heidän turvallisuuttaan ja turvallisuudentunnetta parannetaan.

Kaupungin turvallisuustyö koostuu turvallisuussuunnitelmasta, valmiussuunnitelmasta, riskienhallinnasta, kiinteistöjen pelastussuunnitelmista, tapahtumien pelastussuunnitelmista ja hyvinvointisuunnitelmasta. Lisäksi kaupunkilaisten turvallisuuteen vaikutetaan työsuojelulla, terveyssuojelulla, ympäristönsuojelulla sekä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluilla.