Hyppää sisältöön

Kaupunki vetoaa perustuslakivaliokuntaan Kaarlo Tuorin lausunnon perusteella

Savonlinnan kaupunki on saanut lausunnon oikeustieteen tohtori, emeritusprofessori Kaarlo Tuorilta koskien Savonlinnan sairaalan turvaamista lainsäädännössä ja rahoituksessa. Kaupungilla on nyt yhden Suomen johtavimpiin kuuluvan perustuslakiasiantuntijan lausunto, joka tukee kaupunginvaltuuston hyväksymiä edunvalvontatavoitteita. Tämä antaa vahvan perustan kaupungin yhteydenpidolle perustuslakivaliokunnan suuntaan Savonlinnan ympärivuorokautisen yhteispäivystyssairaalan turvaamiseksi lainsäädännössä ja rahoituksessa. Savonlinnan kaupunki vetoaa perustuslakiin, jotta Etelä-Savon hyvinvointialueelle asetetaan velvoite ylläpitää Savonlinnassa ympärivuorokautista yhteispäivystyssairaalaa.

Kaarlo Tuori toteaa antamassaan lausunnossa:
”Savonlinnan päivystysyksikön säilyttämistä on kuitenkin tarkasteltava ennen kaikkea perustuslain 19.3 ja 6 §:n edellyttämien riittävien terveyspalvelujen yhdenvertaisen takaamisen kannalta.
Ympärivuorokautisesti päivystävän yhteispäivystysyksikön säilyttämistä Savonlinnassa perustuslain edellyttämien riittävien terveyspalvelujen yhdenvertaiseksi takaamiseksi perustelevat sekä Savonlinnan väestörakenne että sen alueelliset erityispiirteet.

Kuten Savonlinnan kaupungin sosiaali- ja terveysministeriölle syyskuussa 2020 antamassa lausunnossa on todettu, Savonlinnan väestö on maan keskiarvoa iäkkäämpää. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on suuri, ja 17-vuotiaiden ja sitä nuorempien osuus on maan pienin. Yli 70 -vuotiaiden määrän on arvioitu kasvavan nykyisen Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella vuosina 2019–2035 noin 40%. Itä-Savon sairaanhoitopiirin sairastavuusindeksi on ollut korkea. Erikoissairaanhoidon, mukaan luettuna leikkaushoidon, ja ympärivuorokautisen päivystyksen tarve alueella tulee olemaan suuri. Päivystävien terveyspalvelujen kysyntää kasvattavat myös alueen teollisuus, loma-asutus ja matkailu.

Riittävien terveyspalveluiden yhdenvertaisessa takaamisessa on otettava huomioon myös se, että Savonlinnan seutu on harvaan asuttua, vesistöistä ja saaristoista ja että etäisyydet ovat pitkiä.
Savonlinnan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikön lakkauttaminen vaikeuttaisi entisestään hoitoon pääsyä. Lisäksi tietoisuus päivystysyksikön lakkauttamisesta viimeistään ehdotetun siirtymäajan päättyessä vaikeuttaisi lääkärien rekrytointia paitsi erikoissairaanhoitoon myös perusterveydenhuoltoon. On oletettavaa, että myös rekrytointiongelmat heikentäisivät riittävien terveyspalvelujen tuottamisessa Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella saavutettua tasoa.

Perustuslain takaamien riittävien terveyspalvelujen toteuttaminen edellyttää sen varmistamista, että Savonlinnassa säilyy ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö ja että siellä voidaan antaa erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun asetuksen 7 §:ssä tarkoitettua leikkaushoitoa. Tätä edellyttää myös sosiaalisiin ihmisoikeuksiin ja perusoikeuksiin olennaisesti liittyvä heikennyskieltovaikutus.
Tämä vaikutus kieltää heikentämästä sosiaalisten oikeuksien toteuttamisessa jo saavutettua tasoa. Myös perustuslain 19.3 §:n takaamaan oikeuteen riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyy tällainen heikennyskieltovaikutus.

Tuorin antama lausunto antaa vahvat perusteet sille, että voimaanpanolakiin on kirjattava velvoite Etelä-Savon hyvinvointialueelle ylläpitää ympärivuorokautista yhteispäivystyssairaalaa Savonlinnassa. Lisäksi pitää turvata myös rahoituksellisesti kahden ympärivuorokautisen yhteispäivystyssairaalan ylläpito Etelä-Savon hyvinvointialueella.

– Tulemme vetoamaan kaikessa kaupungin edunvalvonnassa Tuorin antamiin vahvoihin perustuslakiin pohjautuviin juridisiin perusteluihin Savonlinnan sairaalan turvaamiseksi lainsäädännössä ja rahoituksessa, kertoo kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen.

– Sairaalan pysyvyydellä varmistetaan osaamisen taso ja näin ollen taataan potilasturvallisuus. Tuorinkin arvion mukaan tietoisuus päivystysyksikön lakkauttamisesta viimeistään ehdotetun siirtymäajan päättyessä vuonna 2032 vaikeuttaisi lääkärien ja hoitohenkilökunnan rekrytointia niin erikoissairaanhoitoon kuin perusterveydenhuoltoon, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Torikka.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Torikka ja kaupunginjohtaja Janne Laine ovat jo neuvotelleet perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun kanssa, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajien ja jäsenten kanssa sekä tulevat myös keskustelemaan perustuslakivaliokunnan jäsenten kanssa Savonlinnan sairaalan ympärivuorokautisen yhteispäivystyssairaalan turvaamisesta. Lisäksi tavataan myös muita ministereitä ja kansanedustajia. Kaupunki jatkaa aktiivista edunvalvontaa valtuuston päätöksen mukaisesti. Eduskunta on näillä näkymin kesäkuussa päättämässä soteuudistuksen lainsäädäntöpaketista.

Kaarlo Tuorin lausunto (pdf)