Hyppää sisältöön

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Ruokolahdelta ja Parikkalasta Savonlinnaan ulottuvien pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastanut Ruokolahden ja Parikkalan sekä Ruokolahdelta ja Parikkalasta osin Savonlinnan kunnan alueelle ulottuvien pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004, vesienhoitolaki) mukaisiksi.

Pohjavesialueet rajataan geologisina kokonaisuuksina saatavilla olevan hydrogeologisen tiedon perusteella. Pohjavesialueet luokitellaan vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella luokkiin 1, 2, 1E, 2E tai E. 1-luokkaan kuuluvat alueet, jotka ovat vedenhankintaa varten tärkeitä, ja joiden vettä käytetään tai on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä yli 10 m3/vrk tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin. 2-luokkaan kuuluvat muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat alueet, jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella soveltuvat 1-luokan mukaiseen käyttöön. Uutena tarkistuksen yhteydessä on otettu mukaan luokitukseen muun lainsäädännön nojalla suojellut, suoraan pohjavedestä riippuvaiset, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, merkittävät pintavesi- ja maaekosysteemit, joiden perusteella pohjavesialue saa lisämerkinnän E.

Yksi Ruokolahden pohjavesialue, Kalalamminkangas (05 700 54) sijoittuu osin Savonlinnan kunnan alueelle. Vanhassa luokituksessa luokkaan III kuulunut Kalalamminkankaan pohjavesialue luokiteltiin lain 1299/2004 mukaisesti 2-luokkaan. Kalalamminkankaan pohjavesialueen muodostumisalueen rajausta on korjattu korkeusmallin ja maaperäkartan perusteella ja muodostumisalueen rajausta on siirretty kulkemaan rantaviivan mukaisesti. Kalalamminkankaan pohjavesialueen kaikki rajausmuutokset sijoittuvat Ruokolahden kunnan alueelle.

Yksi Parikkalan pohjavesialue, Heralampi (05 580 57) sijoittuu osin Savonlinnan kunnan alueelle. Vanhassa luokituksessa luokkaan I kuulunut Heralammen pohjavesialue luokiteltiin lain 1299/2004 mukaisesti 1E-luokkaan. Heralammen ja aiemmin luokituksesta poistetun, Parikkalan kunnan alueelle sijoittuvan Katiskaniemen (05 580 09) pohjavesialueet ovat samaa geologista muodostumaa, eikä pohjavesialueiden väliselle rajalle ole hydrogeologista perustetta. Heralammen pohjavesialue laajenee kattamaan aiemmin luokituksesta poistetun pohjavesialueen Katiskaniemi. Pohjavesialueen muodostumisalueen rajausta on korjattu korkeusmallin ja maaperäkartan perusteella ja muodostumisalueen rajausta on siirretty kulkemaan rantaviivan mukaisesti. Pohjavesialueen pohjois- ja keskiosissa sijaitsee kaksi vesilain, luonnonsuojelulain ja/tai metsälain nojalla suojeltua, luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista, pohjavedestä suoraan riippuvaista, merkittävää pintavesi- ja/tai maaekosysteemiä. Ekosysteemeistä toinen sijaitsee pohjavesialueen pohjoisosassa Riukonsalon luoteispuolella, Savonlinnan kunnan alueella ja toinen pohjavesialueen keskiosassa (Heralamminhete), Parikkalan kunnan alueella.

Selvityksissä on käyty tarkemmin läpi kaikki Ruokolahden ja Parikkalan pohjavesialueet, niiden muutokset ja tiedot hydrogeologiasta. Pohjavesialueiden kartoilla on esitetty pohjavesialueiden rajaukset ja muutokset rajauksissa. Lisäksi tutkimusraporteissa kuvataan pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien tarkastelu Ruokolahden ja Parikkalan alueilla sekä erillisessä tutkimusraportissa Kalalamminkankaan alueella tehdyt tutkimukset.

Nähtävillä pito ja mielipiteiden esittäminen

Kuulutus Ruokolahdelta ja Parikkalasta Savonlinnan kunnan alueelle osin ulottuvien Kalalamminkankaan ja Heralammen pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 17.2. – 25.3.2022 osoitteessa

www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Kaakkois-
Suomen ELY-keskus

Sen lisäksi kuulutus on nähtävillä sähköisesti saman ajan Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla. Mahdolliset mielipiteet pohjavesialueiden rajauksista ja luokituksista pyydetään toimittamaan joko postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kirjaamo, PL 1041, 45101 Kouvola tai sähköpostilla kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi 25.3.2022 klo 16 mennessä. Viitteeksi pyydämme lisäämään diaarinumeron KASELY/1125/2021 ja KASELY/1127/2021.

Tämä julkinen kuulutus on julkaistu 17.2.2022 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen julkaisemisesta.

Lisätietoja asiasta antavat:

Pohjavesialueen luokitus ja rajaukset:
hydrogeologi Heidi Rautanen
(heidi.rautanen(at)ely-keskus.fi tai puh. 0295 029 279)

Pohjavedestä riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit (E-luokka):
ympäristöasiantuntija Pyry Mäkelä
(pyry.makela(at)ely-keskus.fi tai puh. 0295 029 121)