Hyppää sisältöön

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen julkipanokuulutus

Asia

Ympäristöluvan muuttaminen ampumaratatoiminnassa sallitun meluohjearvon osalta, Kerimäen riistanhoitoyhdistys

Kuulutuksen julkaisupäivä

26.4.2024

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.4.2024 § 71. Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja on pidetty nähtävillä 25.4.2024, jolloin se on julkaistu ja josta lähtien päätös luettavissa Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä.

Hakija

Kerimäen riistanhoitoyhdistys

Toiminnan sijainti

Savonlinnassa, kiinteistöllä RN:o 740-565-4-580 Harjumajantien varrella.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kerimäen riistanhoitoyhdistyksen hakemuksen ympäristöluvan muuttamiseksi ampumaratatoiminnassa sallitun meluohjearvon osalta siten, että loma-asuntokiinteistöllä RN:o 740-565-4-201 osoitteessa Harjumajantie 28 ylin sallittu melutaso on 65 dB (LAImax). Muutos koskee ainoastaan jo rakennettua em. loma-asuntokiinteistöä. Muilta osin toiminta on järjestettävä siten, että valtioneuvoston päätöksen (53/1997) mukaiset melun ohjearvot täyttyvät. Riistanhoitoyhdistyksen tulee tutkia aktiivisesti myös muita mahdollisuuksia meluhaitan vähentämiseksi.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 26.4.2024 – 2.6.2024 Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset. Päätös kokonaisuudessaan on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna valitusajan päättymiseen eli 2.6.2024 saakka.

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 3.5.2024.

Muutoksenhaku

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, saavat hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT