Hyppää sisältöön

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lupatunnus ML2012:0035

KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 21.7.2021 hyväk-
synyt seuraavat malminetsintäluvan jatkoaikaa koskevat hakemukset:

Hakija: FinnAust Mining Finland Oy
Alueen nimi: Makkola
Lupatunnus: ML2012:0035
Alueen sijainti ja koko: Enonkosken kunta ja Savonlinnan kaupunki,
514,07 ha

Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Pää-
töksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemises-
ta. Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on me-
neteltävä.

Päätös on nähtävillä Tukesin kotisivulla osoitteessa: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-
valtaukset

Lisätietoja kaivosasiat@tukes.fi tai Antti Mikkola puh. 029 505 2184

Kuulutettu 21.7.2021

Pidetään nähtävänä 27.8.2021 asti (valitusajan päättymispäivä).

LIITTEET

Liite 1: Lupakartta malminetsintäalueesta