Hyppää sisältöön

Vaasan hallinto-oikeus: Ilmoitus kuulutuksesta

Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä

Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman päätöksen sekä ojitustoimituksessa annetun päätöksen johdosta jätetty valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään.
Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 14.6.2022

Valituksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valituksen tiedoksisaantipäivä on 21.6.2022.

Asia
Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 11.1.2022 nro 2/2022. Asia koskee hallintopakkohakemusta ojitusten keskeyttämiseksi ja laillisen tilan palauttamiseksi tehtyjen ojitusten osalta, Savonlinna.

Valitusasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 14.6. – 12.7.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
Hallinto-oikeuden verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava Savonlinnan kaupungissa.

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan
tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.2 (2)
Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta
välttämättömät henkilötiedot.

Mahdollisuus vastineen antamiseen
Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallintooikeuteen viimeistään 31.8.2022. Vastapuolelle ja viranomaisille varataan erikseen tilaisuus vastineen antamiseen.

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 236/2022.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Vaasan hallinto-oikeus
Kuulemiskanslia, 029 56 42623

Tuomioistuimen yhteystiedot
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puh: 029 56 42780
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/