Hyppää sisältöön

Laiturilla toteutti laajan kyselyn Savonlinnan seudun vapaa-ajanasukkaille

Vapaa-ajan asumista ja monipaikkaisuutta edistävä Laiturilla-hanke teetti laajan kyselyn Savonlinnan seudun vapaa-ajanasukkaille. Kysely postitettiin kaikille Savonlinnan seudun vapaa-ajanasukkaille, jotka asuvat vakituisesti Etelä-Savon ulkopuolella. Vastauksia saatiin yhteensä 796 kappaletta vastausprosentin ollessa 21 %. Kyselyllä selvitettiin vapaa-ajanasukkaiden palveluiden käyttöä ja saavutettavuutta sekä tavaroiden ja palveluiden hankintaa erityisesti monipaikkaisen työnteon näkökulmasta.

– Olen iloinen vapaa-ajanasukkaiden aktiivisesta osallistumisesta kyselyyn. Saimme paljon tietoa Savonlinnan seudun vapaa-ajanasukkaista, heidän palveluiden käytöstä ja kehittämistoiveista, kertoo Laiturilla-hankkeen etätyökoordinaattori Veera Riikonen.

Kyselyn tulosten perusteella tyypillinen Savonlinnan seudun vapaa-ajanasukas on 50-65-vuotias, ikäryhmän osuus oli liki puolet kaikista vastaajista. Noin puolet vastaajista on työelämässä palkansaajina ja lähes yhtä suuri määrä (41 %) vastaajista on eläkkeellä.

Mökeille Savonlinnaan saavutaan lähes poikkeuksetta omalla autolla ja pitkänkin matkan päästä, sillä selvä enemmistö vastaajista (65 %) kertoo matkaa mökille kertyvän yli 300 km. Myös matkat mökiltä lähimpään taajamaan palveluiden luokse ovat melko pitkiä: Noin kolmanneksen matka on alle 10 km, mutta neljänneksen matka on yli 20 km. Vapaa-ajanasunnolle johtavien teiden kunnossapitoon ollaan varsin tyytyväisiä.

Savonlinnan seutu on vapaa-ajanasukkaille varmasti hyvin tuttu, sillä vastausten perusteella mökki on tyypillisesti hankittu yli 10 vuotta sitten (75 % vastauksista). Lähes kaikki vapaa-ajanasunnot sijaitsevat veden äärellä. Mökillä viihdytään porukalla, sillä vastausten perusteella lähes puolella vapaa-ajanasunnoista on 3-5 käyttäjää. Yli kolmanneksella vapaa-ajan asunnoista on yli viisi käyttäjää.

Vastauksissa tärkeimmäksi syyksi, miksi vapaa-ajanasunnon sijainniksi on valittu juuri Savonlinna korostuvat luonto, maisemat sekä vesistöt – Saimaa ja Puruvesi on mainittu monta kertaa. Lapsuuden maisemat, sukujuuret, ystävät ja perintömökki ovat myös vastausten perusteella tuoneet vapaa-ajanasukkaita Savonlinnaan. Mainintoja saavat myös oopperajuhlat, kulttuuritarjonta ja kesäkaupunki. Todennäköisyys suositella Savonlinnaa mökkipaikkakuntana on suuri ja sen tekisi peräti 60 % kaikista vastaajista. Liki neljännes vastaajista on harkinnut muuttavansa tänne jopa pysyvästi.

Mökkien remontointihalukkuutta löytyy, mökin vuokrausintoa ulkopuolisille ei juurikaan

Mökit Savonlinnassa ovat vastausten perusteella hyvässä kunnossa. Erinomaiseksi oman vapaa-ajanasuntonsa kunnon arvioi 26 % ja hyväksi 56 % vastanneista. Enemmistö vastaajista arvioi tekevänsä remonttia tai parannuksia mökillä tulevien 1-3 vuoden aikana. Puolet vastaajista pitää mahdollisena, että teettäisi remontteja mökin normaalin käyttöajan ulkopuolella ja asiaa voisi harkita lähes neljännes vastaajista.

Suunnitelmissa vastausten perusteella on esimerkiksi vapaa-ajanasunnon laajennus, saunaremontti, kattoremontti, laiturin kunnostus ja aurinkosähkön ja ilmalämpöpumpun hankinta. Rautakauppa onkin yleisin kaikista palveluista, mitä enemmistö vastaajista on mökillä ollessaan käyttänyt. Seuraavaksi tulivat mökin varusteiden tai kalusteiden hankinta ja rakentamisen ja remontoinnin palvelut. Päivittäistavarat 75 % vapaa-ajanasukkaista hankkii mökkipaikkakunnalta.

Selkeä enemmistö ei ole kiinnostunut vuokraamaan vapaa-ajanasuntoaan ulkopuolisille tulevaisuudessa. Satunnaisesti tai useita kertoja vuodessa näin voisi tehdä 13% vapaa-ajanasukkaista.

Tyytyväisyys julkisiin palveluihin paikkakunnalla

Eri palveluja käyttäneiden keskuudessa tyytyväisimpiä ollaan kirjastopalvelujen saatavuuteen ja aineistotarjontaan. Myös muiden kulttuuripalvelujen saatavuuteen ovat niitä käyttäneet vastaajat melko tyytyväisiä. Rakentamisen ohjeistukseen ja rakennusmääräyksiin tyytyväisiä on 73 % vastaajista. Näihin palveluihin kohdistuu kuitenkin vastausten perusteella myös eniten tyytymättömyyttä. Myös jätehuollon toimivuus jakaa mielipiteitä, tyytyväisten osuus kaikista vastanneista on 76 % ja tyytymättömiä on viidennes.

Noin puolet vapaa-ajanasukkaista ei ole käyttänyt terveyspalveluja vapaa-ajan asuntokunnassa. Julkisia terveyspalveluja on käyttänyt 40 % ja yksityisiä hieman yli neljännes. Viidennes on käyttänyt digilääkärin palveluita ja 41 % haluaisi kokeilla niitä.

Etätöitä on tehty myös mökiltä käsin

46 % vastaajista kertoi pandemian lisänneen mökillä vietettyä aikaa. Yli puolella mökeistä on tehty etätöitä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Mökillä tehty etätyö on lisännyt työtyytyväisyyttä vastaajilla, vähenemistä ei ilmoittanut kukaan. Etätöitä halutaan mökillä tehdä jatkossakin – päivän pari kuukaudessa tai tätä useammin haluaisi etätöitä jatkossa tehdä 28 % vastaajista ja satunnaisesti 31 %.

Etätyötä vapaa-ajanasunnolla tehdään vastausten perusteella mm. siksi, että se mahdollistaa pidemmät viipymät mökillä. Työpäivän jälkeen ei tarvitse ajella viikonlopun ruuhkassa mökille vaan voi siirtyä suoraan vapaan viettoon. Vaihtelu virkistää ja mökillä on rauhallinen ympäristö luonnon äärellä syventyä keskittymistä vaativiin tehtäviin.
Hieman yli puolessa mökeistä on etätyöt mahdollistava internetyhteys. Mökkipaikkakunnalla sijaitseville etätyötiloille ei vastausten perusteella kuitenkaan olisi kovasti tarvetta, niitä säännöllisesi tai silloin tällöin vastaa tarvitsemansa 12 % vastaajista. Satunnaisesti etätyötilaa käyttäisi 18 % vastaajista.

Tiedonhankinta mökkipaikkakunnan asioista sujuu hyvin

Vastaajista 77 % löytää mökkipaikkakunnan tapahtumista helposti tietoa. Useimmin tietoa mökkipaikkakunnan asioista hankitaan hakemalla internetistä, sanoma- tai paikallislehdistä ja kysymällä ystäviltä tai tuttavilta. Hieman alle neljännes vastaajista tilaa mökkipaikkakunnalta jotain sanomalehteä tai –lehtiä. Sosiaalista mediaa tiedonhankintaan käyttää vastaajista 38 %. Eniten Savonlinnan vapaa-ajanasukkaita kiinnostavat vastausten perusteella musiikki, toritapahtumat ja kylätapahtumat. Yli kolmannes vastaajista osallistuu säännöllisesti tai silloin tällöin mökkipaikkakuntansa yhteisöihin. Tarvittaessa mökkipaikkakunnan asioihin kokee voivansa vaikuttaa viidennes vastaajista. Peräti 42 % vastaajista ei osannut arvioida asiaa ollenkaan. Useat vastaajat tosin mainitsivat, ettei vaikuttamiselle ole ollut tarvetta.


Savonlinnassa on lähes 8800 vapaa-ajanasuntoa ja niillä moninkertainen määrä käyttäjiä. Savonlinnan seutukunnalla on puolestaan yli 15 000 vapaa-ajanasuntoa. Niiden omistajista yli 60 % asuu vakituisesti Etelä-Savon ulkopuolella.

Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi 2019-2021 -hankkeessa (Laiturilla 2 -hanke) haetaan ratkaisuja vahvistamaan maakunnan elinvoimaa monipaikkaisen asumisen avulla ja edistetään kestävää mökkeilyä.

Vapaa-ajan asuminen on Etelä-Savossa erityisen keskeinen elinvoimaan, aluetalouteen ja palvelutarjonnan säilymiseen vaikuttava tekijä. Maakunnassa on noin 46 600 vapaa-ajanasuntoa, joiden käyttöaste on ollut viime vuodet nousussa (79 vuorokautta vuonna 2016, 103 vuorokautta vuonna 2020). Kausiväestön myötä Etelä-Savon väkimäärä jopa kaksinkertaistuu vuodenvaihteen tilastoväkilukuun verrattuna.