Hyppää sisältöön

Savonlinna muistuttaa lausunnossaan, että soteuudistuksen tavoitteena on palveluiden parantaminen

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 21.8.2023 Savonlinnan kaupungin lausuntoa Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelustrategian ja palvelujen tuotantosuunnitelman luonnoksista. Lausunnossaan Savonlinnan kaupunki haluaa kiinnittää Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan huomiota hyvinvointialueen perustamiseen johtaneen lainsäädännön tavoitteisiin. Kaksi ympärivuorokautista yhteispäivystysyksikköä ja sairaalaa hyvinvointialueella sekä Savonlinnan kaupungin olemassa olevien lähipalveluiden säilyttäminen varmistavat sotelakiuudistuksen tavoitteiden toteuttamisen yhdenvertaisesti.

Savonlinnan keskussairaalan ja sen palvelutason säilyttäminen vähintään nykyisenlaisena on sotelakiuudistuksen tavoitteiden mukainen. Sotelakiuudistuksen keskeisinä tavoitteina on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut kaikille Suomessa asuville sekä parantaa näiden palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.

Lähipalveluissa on kyse usein sosiaalihuollon asiakkaan tai terveydenhuollon potilaan peruspalveluista. Nyt palvelustrategia- ja tuotantosuunnitelmaluonnoksissa lähtökohtana näyttää olevan perus- ja lähipalvelujen palveluverkon vähentäminen, vaikka toisaalta luonnoksissa viitataan peruspalveluiden vahvistamiseen. Savonlinnan kaupunki katsoo, että Savonlinnan kaupungin alueen lähipalveluina tuotettavista peruspalveluista ei tule luopua esitetyllä tavalla, koska tällöin kysyntä siirtyy kalliimpaan erikoisairaanhoitoon tai sosiaalihuollon erityispalveluihin, kuten lastensuojeluun. Lisäksi lähipalveluina tuotettavien peruspalveluiden säilyttämistä perustelevat väestörakenteen lisäksi se, että Savonlinnan seutu on harvaan asuttua, vesistöistä ja saaristoista ja etäisyydet ovat pitkiä. Savonlinnan alueella nykyiset Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan sosiaali- ja terveysasemat tuleekin ehdottomasti säilyttää.

Savonlinnan kaupungin edellä mainitut esitykset ovat perusoikeuksien toteuttamisen näkökulmasta perusteltuja. Savonlinnan kaupungin lausunnossaan esittämät näkemykset tukevat hyvinvointialueen luonnoksia paremmin perustuslain 19 §:ssä säädettyä oikeutta riittäviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Hyvinvointialueen ei tule päätöksillään rajoittaa perusoikeuksia, vaan pyrkiä nimenomaan turvaamaan ja vahvistamaan niitä. Palvelustrategian ja tuotantosuunnitelman tulisi vastata esimerkiksi kysymykseen, miten hyvinvointialueen suunnitellut toimenpiteet parantavat palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta hyvinvointialueen asukkaiden näkökulmasta.

Palveluverkkopäätöksiä tehtäessä tulee huomioida myös Etelä-Savon merkittävä kesäasukkaiden määrä ja se, että Savonlinna on ollut jo neljä vuotta peräkkäin muuttovoittoinen. Hyvinvointialueen etu on elinvoimainen kunta. Hyvinvointialueen tulee kaikessa päätöksenteossaan ottaa huomioon koko maakunnan edut.

-Sote-uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita ovat palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen. Palvelujen tuotantosuunnitelman kaavailut terveysasemien ja lähipalveluiden lakkauttamisista ovat ristiriidassa tavoitteiden kanssa ja se johtaisi kalliin erikoissairaanhoidon tarpeen kasvuun. Emme vastusta kehittämistä emmekä kustannusten karsintaa, mutta muutokset on tehtävä ihmisten palvelujen saatavuutta vaarantamatta, toteaa kaupunginhallituksen 1.varapuheenjohtaja Tuukka Suomalainen.

Savonlinnan kaupunki nostaa myös lausunnossaan esille, että Eloisan konsernipalveluissa on kokonaishenkilömäärästä yli 10 %. Tämä heijastuu valtakunnallisessa vertailussa hyvinvointialueiden kesken erittäin suureen euromäärään. Eloisa on vertailun mukaan tehoton. Tähän asiaan tulisi kiinnittää enemmän huomiota mietittäessä kustannustehokkuutta ja sopeuttamistoimia. Kaupunki katsoo, että hyvinvointialueen hallinnon laajuutta ja tehtävien tarpeellisuutta ja päällekkäisyyttä tulisi vielä arvioida uudelleen ja esittääkin Eloisalle, että se pitäisi hallinnon kustannustehokkuutta luonnoksissa esitettyä selkeämpänä tavoitteena.