Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyn tulokset positiivisessa vireessä

Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyn tulokset pysyivät erittäin hyvällä tasolla vertailukuntiin ja aikaisempaan kyselyyn nähden Kevan kyselyssä. Kyselyn vastausaktiivisuus oli 70,9 %. Tulokset näyttävät pitkäjänteisen työhyvinvoinnin kehittämistyön strategisuutta ja tuloksellisuutta, työn sujuvuutta ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia sekä hyvää esihenkilötyötä. Kysely toteutetaan henkilöstölle kahden vuoden välein.

Savonlinnan kaupungin helmikuussa toteutetussa työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työstä. Kyselyn vastausaktiivisuus oli 70,9 % kun se edellisessä vuonna 2021 tehdyssä kyselyssä oli 71,2 %. Kyselyn suunnittelu ja toteutus tapahtui Kevan verkkotyökalulla. Kevan verkkotyökalu keräsi vastaukset ja teki vastausyhteenvedot. Kyselyn vertailuaineisto koostuu 16 suuresta kunnasta ja yhteensä 15464 vastaajasta. Vertailuaineisto on kyselyvuodelta sekä kolmelta viimeiseltä kalenterivuodelta. Työhyvinvointikysely on osa Kevan työnantajille suuntaamaa työelämäpalvelua.

– Kokonaisuutena tulokset ovat oikein hyvällä tasolla kaikilla kyselyn, työn sujuminen, työtehtävät ja omat voimavarat, esihenkilön ja työnantajan toiminta, osa-alueilla. Kokemus esihenkilötyöstä ja työn sujumisesta työyhteisöissä ovat korkeampia kuin verrokeissa keskimäärin ja nämä tulokset myös ovat parantuneet edellisestä kyselystä. Työhyvinvoinnin kannaltahan toimivat työyhteisöt ovat merkittävä voimavaratekijä. Edelliseen kyselyyn verrattuna tulokset ovat koko kaupungin tasolla kehittyneet myönteisesti kahdesta Korona vuodesta huolimatta. Hyvästä yhteistyöstä haluankin antaa kiitoksen koko henkilöstölle, sanoo henkilöstöpäällikkö Susanna Laine.

Parhaimman arvion kyselyssä sai työyksikön tavoitteiden selvyys. Tämä oli myös paras arvio kaikkiin verrokkeihin nähden. Erittäin hyvällä tasolla oli kokemus perehdyttämisestä, sitoutuminen yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin ja vaikutusmahdollisuudet työhön. Työnantajaa tuttavilleen suosittelisi 79,5 % työntekijöistä, mikä on 4,7 % korkeampi arvo kuin verrokeilla.

Tulosten osalta on jatkossa varmistettava, että työ tarjoaa työntekijöille paremmat mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen ja että he voivat käyttää tietojaan ja taitojaan entistä monipuolisemmin. Kokemus ammatillisesta kehittymisestä jäi alle verrokkien. Myös esihenkilötyön ajan riittävyys ja palautteen antaminen ovat tärkeitä kehittämiskohteita, vaikka nämä tulokset ovat keskiarvossa. Asiakaspalautteet ja niiden hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä edellyttää panostamista kyselyn tulosten perusteella.

Työhyvinvointikyselyn tuloksia hyödynnetään kehittämisessä

Tulosten pohjalta arvioidaan ja kehitetään työhyvinvoinnin kokonaisuutta. Tulosten pohjalta laaditaan koko kaupunkitason kehittämiskohdat, kuten myös edellisten kyselyjen pohjalta. Työyksiköt laativat kehittämissuunnitelmat kevään aikana ja heille tarjotaan tukea yhdessä työnantajan ja henkilöstöedustajien kanssa. Suunnitelmat koostetaan yhteistyötoimikunnalle ja kaupunginhallitukselle. Tulevina vuosina panostetaan mm. palautteen antamiseen, kehityskeskusteluihin, johtamisen avoimuuteen, ammatillisiin kehittymismahdollisuuksiin sekä asiakaspalautteen hyödyntämiseen.

Hyvinvoivan ja osaavan henkilöstön ja hyvän esihenkilötyön osalta on tehty työtä strategian mukaisesti. Strategian mukaisesti vuosittain asetetaan henkilöstötavoitteet, toimenpiteet ja mittarit ja niiden toteutumista seurataan. Tietopohja, joka on saatu tiedon ja taidon jäsentämisen työkaluista mm. asiantuntijayhteistyössä Kevan ja työterveyshuollon kanssa, yhdistettynä organisaation tietoon, vaikuttaa hyviin tuloksiin.

– Henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen on tärkeää. Seuraamme säännöllisesti eri mittarein työhyvinvoinnin tilaa ja kehitämme toimintaa jatkuvasti. Olemme työnantajana mukana myös monissa työhyvinvointia kehittävissä hankkeissa, joista saadaan vaikuttavuutta. Saimme mm. viime vuonna Kevan työelämän kehittämisrahaa varhaiskasvatushenkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen. Kevan Avaintiedot -palvelun mukaan työkyvyttömyyden kokonaiskustannuksemme olivat vuonna 2021 verrokkeihin nähden kustannustehokkaat, toteaa kaupunginjohtaja Janne Laine.