Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupungin työkyvyttömyyskustannukset alle verrokkien

Savonlinnan kaupunki on aikaisempien vuosien tapaan seurannut ja arvioinut henkilöstön työhyvinvointia monin eri mittarein. Kevan Avaintiedot -palvelussa tehdyssä analyysissa vuodelta 2022 työkyvyttömyyden välittömät kokonaiskustannukset olivat Savonlinnassa vertailukuntien keskiarvoa pienemmät. Henkilöstön työhyvinvoinnin hyvät tulokset on saavutettu yhteisellä kehittämistyöllä.

Työterveyslaitoksen mukaan kunta-alan sairauspoissaolot kääntyivät yleisesti jyrkkään kasvuun vuonna 2022. Kuntatyöntekijät olivat keskimäärin 20,7 päivää poissa töistä oman sairauden takia. Kaikkien ammattiryhmien sairauspoissaolot lisääntyivät. Todennäköisin syy on edelleen koronaviruksen aiheuttamat poissaolot.

Vaikka sairaspoissaolot kasvoivat myös Savonlinnan kaupungilla viime vuonna, olivat ne kuitenkin 2,1 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden vähemmän kuin kunta-alalla keskimäärin. Vuoden 2023 alkupuolella on myös vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3,6 kalenteripäivää vähemmän poissaoloja henkilötyövuotta kohden. Sivistystoimialalla ja erityisesti varhaiskasvatuksessa poissaolot ovat vähentyneet merkittävästi alkuvuoden aikana.

– Korona-aika kuormitti poikkeuksellisesti toimialamme henkilöstöä. Koronatilanteen helpotuttua olemme yhdessä kiinnittäneet tavoitteellisesti huomiota siitä toipumiseen. On hienoa huomata, että epidemian väheneminen ja yhteiset tavoitteet näkyvät vähentyneinä poissaoloina. Se osaltaan kertoo työhönsä sitoutuneesta henkilöstöstä, toteaa sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti.

Parhaillaan on käynnissä varhaiskasvatushenkilöstön hyvinvointiosaamisen kehittämishanke (Tylli-hanke), johon Keva myönsi erillisen Työelämän kehittämisrahan viime syksynä. Hyvinvointiosaamista lisäämällä ja työhyvinvoinnin toimintatapoja parantamalla vähennetään työkyvyttömyysriskiä, lisätään tuottavuutta ja vahvistetaan henkilöstön työhyvinvoinnin kokemusta sekä kehitetään työkyky-, muutos- ja ihmistenjohtamisen valmiuksia ja työvälineitä.

– Tylli – työssä leikkien ja liikkuen -hankkeen aloituskysely tuotti paljon tietoa varhaiskasvatushenkilöstön työhyvinvointikokemuksesta tällä hetkellä. Tavoitteena on tukea henkilöstön työhyvinvointia vahvistamalla ammatillisia tunnetaitoja ja oman työhyvinvoinnin ja arjen työn hallinnan kokemusta sekä kehittämällä yhteisöllistä ja luottamuksellista toimintakulttuuria työyhteisössä. Työ varhaiskasvatuksessa on hektistä ja kuormittavaa. Varsinkin työn psyykkinen ja psykososiaalinen kuormittavuus on lisääntynyt. Siksi onkin hienoa, että sairaspoissaolojen määrä on haasteista huolimatta lähtenyt laskuun varhaiskasvatuksessa. Toivon, että Tylli-hanke antaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle välineitä työhyvinvoinnin edistämiseen työyhteisöissä. Työhyvinvointi rakennetaan ja ylläpidetään yhdessä, koko työyhteisön voimin, toteaa työsuojeluvaltuutettu Teija Pietilä.

Hyvinvoivan henkilöstön eteen on tehty pitkäjänteisesti työtä strategian mukaisesti vuosittain asetettavilla tavoitteilla, toimenpiteillä ja mittareilla. Tietopohja, joka on saatu tiedon ja taidon jäsentämisen työkaluista mm. asiantuntijayhteistyössä Kevan kanssa, yhdistettynä organisaation tietoon, vaikuttaa hyviin tuloksiin. Tammikuussa 2023 tehtyyn työhyvinvointikyselyyn vastanneista 80% suosittelee nykyistä työpaikkaansa tuttavilleen. Verrokeilla vastaava tulos on 75 %. Kyselyn vastausprosentti oli 70,9.

– Henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen on tärkeää, erityisesti haastavien koronavuosien jälkeen. Strategian mukaisesti osaava ja hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen ovat toiminnan keskiössä. Hyvät tulokset saavutetaan koko henkilöstön yhteisellä panostuksella sujuvaan työhön, toteaa henkilöstöpäällikkö Susanna Laine.

Savonlinnan kaupungin työkyvyttömyyden kustannustietoja tarkasteltiin Kevan Avaintiedot palvelussa, missä vertailukuntina oli 59 suurta kuntatyönantajaa. Eri mittareiden ja työkyvyn tuen prosessien analysointi tuottaa vaikuttavampaa ja monipuolisempaa työhyvinvointijohtamista.