Hyppää sisältöön

Savonlinnan keskustaajaman liikenneverkkosuunnitelma 2040 on valmistunut

Savonlinnan keskustaajaman alueen suunnitelma vuoden 2040 liikenneverkolle ja sen kehittämiselle on valmistunut. Selvityksessä jalankulun ja pyöräilyn osuuden kasvattamisessa nähdään suuri mahdollisuus. Joukkoliikenteessä Savonlinnan alueelta tunnistettiin useita solmukohtia.

Savonlinnan liikenneverkkosuunnitelma on kokonaisnäkemys keskustaajaman liikenteen kehitysnäkymistä ja -tarpeista vuoteen 2040 mennessä. Valmistuneen liikenneverkkosuunnitelman avulla arvioidaan esimerkiksi tulevaisuudessa kaupungin liikennesuunnittelua.

Suunnittelussa on hyödynnetty aiemmin laadittuja selvityksiä ja suunnitelmia sekä huomioitu tiedossa olevat tarpeet liikenneverkolle ja -suunnittelulle. Suunnitelma pohjautuu teknisen lautakunnan hyväksymiin tavoitteisiin. Liikenneverkkosuunnitelman laatimisesta on vastannut Savonlinnan kaupungin ohjauksessa Sweco Infra & Rail Oy.

Liikenneverkkosuunnitelma on ensisijaisesti laadittu tukemaan keskustaajaman strategisen yleiskaavan valmistelua ja sen kehittämissuosituksia sekä kaavamerkintöjä.

– Tavoitteena on kehittää liikenteen sujuvuutta, saavutettavuutta ja turvallisuutta eri liikennemuodoille. Liikenneverkkosuunnitelma pitää sisällään erilliset suunnitelmat kävelylle, pyöräilylle, joukkoliikenteelle, henkilöautoliikenteelle ja pysäköinnille, kertoo kaavoituspäällikkö Päivi Behm.

Jalankulun ja pyöräilyn kasvattamisessa potentiaalia

Liikenneverkkosuunnitelman kävely-ympäristön kehittämisen osiossa keskityttiin Savonlinnan keskustaan. Kahden järven väliin jäävä kapea maakaistale hajauttaa kaupunkirakennetta ja tekee keskustan palveluiden saavutettavuudesta useilta asuinalueilta kävellen hankalaa. Jalankulun määrää voidaan kasvattaa erityisesti ydinkeskustan ja keskustan lähelle sijoittuvien asuinalueiden välillä.

– Kävelyn pääreittien lisäksi suunnitelmassa on nostettu esiin kehitettävät kaupunkimaiset oleskelualueet, kävelyalueet ja virkistysalueet. Näissä pyritään hillitsemään henkilöautoliikennettä ja kävelyn viihtyisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota, kertoo Swecon liikennesuunnittelun osastopäällikkö Mikko Suhonen.

Pyöräilyssä tavoitteena on yhdistää pyöräilyetäisyydellä olevat esikaupunkialueet keskustaan ja määrittää pyöräilyverkon hierarkia ja laatutaso. Pyöräilyverkon suunnittelussa on huomioitu palvelut, koulut ja virkistysalueet sekä matkailun tarpeet. Suunnittelun päämääränä on pyöräilylle sujuva ja yhtenäinen reittikokonaisuus.

– Pyöräilyn osuuden kasvattamisessa on suuri potentiaali, sillä lähes kaksi kolmasosaa Savonlinnan asukkaista asuu noin 3-5 kilometrin päässä palveluista tai ydinkeskustasta, sanoo Mikko Suhonen.

Pyöräpysäköinnin kehittämisellä varmistetaan riittävä ja turvallinen pysäköinti palveluiden, työpaikkojen, harrastusten ja koulujen yhteyteen.

Joukkoliikenteen solmukohtiin erityistä huomiota

Linja-autoliikenteen kehittämisessä avainasemassa on liikennöinnin nopeuttaminen. Esimerkiksi kutsupohjaisella joukkoliikenteellä ja henkilöliikenteen kuljetusten yhdistämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä sekä lyhentää joukkoliikenteen matka-aikoja. Matkaketjujen kehittäminen on hyvä tapa edistää joukkoliikenteen käyttöä.

– Savonlinnan alueelta on tunnistettu useita joukkoliikenteen solmukohtia, joissa on tärkeää panostaa pysäkkien saavutettavuuteen, hyvään opastukseen sekä pyörien liityntäpysäköintiin, Suhonen selventää.

Henkilöautoliikenteen osalta liikenneverkkoon ei ole esitetty suunnitelmassa merkittäviä kehittämistoimia, vaan sen laatutaso nähtiin suurelta osin hyvänä. Katuverkon hierarkiaa on paikoitellen selkeytetty.

Henkilöautopysäköintiä kehitetään kävelypainotteisilla alueilla ensisijaisesti jalankulun tarpeista ja lähtökohdista. Pyöräilyn pääreiteillä kadunvarsipysäköintiä kehitetään niin, että riittävät tilanvaraukset pyöräilylle varmistetaan. Lisäksi mahdollisuuksia keskitetyn pysäköinnin kehittämiseen kadunvarsien sijaan esitetään tutkittavan jatkosuunnittelussa.

Savonlinnan keskustaajaman liikenneverkkosuunnitelma 2040