Hyppää sisältöön

Savonlinnan Vesi on käynnistänyt vesihuollon toiminta-alueen päivittämisen

Tiedoksi Savonlinnan Veden toiminta-alueella ja sen läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille.

VESIHUOLLON MÄÄRITELMÄ

Vesihuoltolaissa määrätään vesihuollon kehittämisestä ja järjestämisestä. Vesihuolto kattaa seuraavat toiminnot:
• veden ottamisen pinta- tai pohjavesistä sekä vedenpuhdistuksen talousvedeksi
• veden johtamisen verkostossa vedenkäyttäjille
• viemäröinnin eli jäteveden poisjohtamisen puhdistettavaksi
• jäteveden puhdistuksen ja veden palauttamisen takaisin luontoon

HULEVEDEN VIEMÄRÖINTI

Huleveden viemäröinti ei ole vesihuoltoa ja sen järjestämisestä on sovittu erikseen Savonlinnan kaupungin kanssa. Huleveden viemäröinnin alue on määritetty erikseen ja se poikkeaa tässä käsiteltävästä vesihuollon toiminta-alueesta.

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

Vesihuoltolaitoksella tulee olla kunnan hyväksymä toiminta-alue, joka kattaa ne alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. (VHL 2014/681, 2 luku). Lain mukaan toiminta-alue tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti (VHL 2014/681, 8 §). Kiinteistö, joka sijaitsee hyväksytyllä toiminta-alueella, on liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. (VHL 2014/681, 10 §).

Toiminta-alueen valmistelun tekee tekninen toimiala ja valmistelevana virkamiehenä toimii Savonlinnan Veden vesihuoltopäällikkö. Toimintaalueen päättää kaupunginhallitus (Hallintosääntö 3. luku, 3 §, 5 mom, 5 kohta).

MUUTOKSET TOIMINTA-ALUEESSA

Savonlinnan kaupunginhallitus on viimeksi päättänyt Savonlinnan Veden vesihuollon toiminta-alueesta vuonna 2004. Myöhemmin on tapahtunut kuntaliitokset Savonrannan sekä Kerimäen ja Punkaharjun kanssa. Savonrannan ja Punkaharjun toiminta-alueiden vesihuollosta vastaaminen on siirtynyt Savonlinnan Vedelle. Kerimäen vesihuollosta
huolehtii Itä-Savon Vesi Oy.

Toiminta-alue on tarpeen päivittää, koska Savonlinnan kaupungin alueella on hyväksytty uusia kaava-alueita sekä rakennettu uutta vesihuoltoverkostoa. Joiltain osin toiminta-aluetta on tarkoituksenmukaista myös supistaa. Toiminta-alueen rajaukseen on tullut myös tarkentavaa ohjeistusta.

Toiminta-alue tulee kattamaan Savonlinnan kaupungin hyväksytyt asemakaava-alueet ja kaavoituskatsauksien mukaan lähivuosina valmisteilla olevat asemakaava-alueet. Toiminta-alueesta pyritään saamaan mahdollisimman yhtenäinen ja selväpiirteinen. Toiminta-alueen rajauksessa on käytetty ensisijaisesti kiinteistörajoja, mutta myös rantaviivoja, uomia ja tieväyliä.

AIKATAULU

Toiminta-alueluonnos käsitellään teknisessä lautakunnassa 15.11.2022. Lautakunta pyytää samalla lausunnot Etelä-Savon Ely-keskukselta, Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ja Savonlinnan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta. Vesihuoltolaitosta eli Savonlinnan Vettä ei ole tarve kuulla, koska toiminta-alueen päivittämiseen on ryhdytty Savonlinnan Veden esityksestä.

Edellä mainittujen lausuntojen jälkeen, tekninen lautakunta käsittelee lausunnot ja päättää kiinteistön omistajien kuulemisesta (tammikuu 2023). Toiminta-alueen hyväksymisen yhteydessä tulee varata alueen kiinteistön omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi, joten toimintaalue-ehdotus tulee laittaa julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden
ajaksi. Vesihuoltolaitosta eli Savonlinnan Vettä kuullaan myös, mikäli toiminta-alueluonnokseen esitetään muutoksia.

TARKEMPI AIKATAULU SAVONLINNAN VEDEN VESIHUOLLON TOIMINTA-ALUEEN PÄIVITTÄMISEKSI

  1. Savonlinnan Vesi tekee esityksen toiminta-alueen päivittämisestä
  2. Tiedotus toiminta-alueen määrityksestä, lokakuu 2022 (Itä-Savo, Savonlinnan kaupungin kotisivut, Virallinen Lehti)
  3. Tekninen lautakunta käsittelee ja linjaa toiminta-alueluonnoksen sekä pyytää lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselta, Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ja Savonlinnan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta, 15.11.2022
  4. Tekninen lautakunta käsittelee lausunnot toiminta-alueluonnoksesta ja päättää kiinteistön omistajien ja mahdollisesti Savonlinnan Veden kuulemisesta, tammikuu 2023
  5. Tekninen lautakunta käsittelee kiinteistönomistajien kuulemiset, huhtikuu 2023
  6. Kaupunginhallitus päättää toiminta-alueesta, kesäkuu 2023
  7. Tiedotus toiminta-alueesta
  8. Kartta toiminta-alueesta oltava julkisessa tietoverkossa –> kaupungin nettisivuilla

LISÄTIETOJA

Esa Hinkkanen
vesihuoltopäällikkö
Savonlinnan Vesi
Olavinkatu 27
57130 Savonlinna
+358 44 417 4800
esa.hinkkanen@savonlinna.fi