Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupan palveluverkkoselvitys on valmistunut

Kaupan palveluverkkoselvitys on kokonaisnäkemys Savonlinnan kaupan kehitysnäkymistä ja kehitystarpeista vuoteen 2040 mennessä. Selvitykseen sisältyi kysely- ja haastattelututkimus, jolla selvitettiin Savonlinnan asukkaiden ja yritysten näkemyksiä Savonlinnan kaupan palvelujen nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Asukkailta ja yrittäjiltä saatiin paljon palautetta

Marraskuussa 2020 toteutettu asukaskysely innosti savonlinnalaisia arvioimaan Savonlinnan kaupan palvelujen nykytilaa ja kehittämistarpeita ja esittämään runsaasti parannusehdotuksia. Vastauksia saatiin yli 400. Myös yrityksiltä saatiin arvokasta tietoa yrityksille tärkeistä asioista. Tuloksia hyödynnetään Savonlinnan kaupan palvelujen ja keskustan kehittämistyössä.

Savonlinnan ruokakauppoihin ollaan tyytyväisiä

Ruokakaupassa asioidaan lähes yksinomaan Savonlinnassa. Tärkeimmät ruokakaupan valintaperusteet ovat kyselyn mukaan myymälän sijainti lähellä kotia, laaja tuotevalikoima ja edullinen hintataso. Ruokaostokset tehdään pääosin Savonlinnan keskustaajaman myymälöissä. Kyselyyn vastanneista 38 % oli erittäin tyytyväisiä ja 57 % melko tyytyväisiä Savonlinnan ruokakauppoihin. Vain 5 % vastanneista oli sitä mieltä, että Savonlinnan ruokakaupat vastaavat huonosti tai eivät lainkaan omia tarpeita.

Erikoiskaupan tarjonta ei kaikilta osin vastaa asukkaiden tarpeita

Myös erikoistavaraostoksista valtaosa tehdään Savonlinnassa. Savonlinnasta yleisimmin ostettuja tuotteita ovat rakennus- ja remonttitarvikkeet, alkoholi sekä silmälasit ja muut optikkotuotteet, joita hankkii Savonlinnasta yli 90 % kyselyyn vastanneista. Savonlinnan ulkopuolella tehdään erikoistavaraostoksia eniten Kuopiossa, jossa yleisimmin ostettuja tuotteita ovat huonekalut, vaatteet ja jalkineet sekä urheiluvälineet ja -asusteet.

Verkkokaupasta yleisimmin ostettavia tuotteita ovat mm. elektroniikka ja tietotekniikka, vaatteet ja jalkineet, kodinkoneet sekä urheiluvälineet ja -asusteet. Verkko-ostamiseen kyselyyn vastanneet käyttävät yleisimmin suomalaisten yritysten verkkokauppoja. Paikallisten myymälöiden verkkokauppoja käytti 2 % kyselyyn vastanneista, mutta paikallisia verkkokauppoja käytettäisiin nykyistä enemmän, jos niitä olisi tarjolla.

Erikoiskaupan tarjonta ei kaikilta osin vastaa asukkaiden tarpeita. Vastanneista 57 % ilmoitti, että erikoisliikkeet vastaavat huonosti tai eivät lainkaan omiin tarpeisiin. Erittäin tyytyväisiä Savonlinnan erikoisliikkeisiin oli 4 % ja melko tyytyväisiä 39 % kyselyyn vastanneista.

Asioinnit Savonlinnan keskustassa sujuvat parhaiten kävellen ja pyöräillen

Savonlinnan keskustassa asioinnin kävellen kokee helpoksi tai erittäin helpoksi 86 % kyselyyn vastanneista. Pyöräilyn kokee helpoksi tai erittäin helpoksi 73 % kyselyyn vastanneista. Myös henkilöautolla asiointia pitää yli puolet (58 %) kyselyyn vastanneista helppona tai erittäin helppona. Henkilöautolla asioinnin toimivuuden parantamiseksi esitettiin kuitenkin useita parannusehdotuksia erityisesti pysäköintiin liittyen. Asukkaat toivoivat lisää pysäköintipaikkoja, pitempiä pysäköintiaikoja, ilmaista tai halvempaa pysäköintiä, vapaata pysäköintiä sekä opastuksen lisäämistä ja parantamista.

Savonlinnan keskustan toivotaan pysyvän elävänä ja viihtyisänä

Savonlinnan tärkeimmät vahvuudet ja vetovoimatekijät asiointipaikkana ovat hyvä palvelutarjonta, kaupungin kauneus ja viihtyisyys, luonnonläheisyys ja vesistöt, hyvä ja ystävällinen asiakaspalvelu, helppo ja nopea asiointi, hyvä saavutettavuus sekä tiivis, kompakti ja sopivan kokoinen keskusta.

Yrittäjien vastauksissa nousivat esille sijainti, selkeä keskustarakenne, jossa palvelut ovat lähellä toisiaan sekä matkailun vetovoima ja vapaa-ajan asukkaat. Keskeisinä kehittämiskohteina sekä asukkaiden että yritysten vastauksissa nousivat esille keskustan kehittämiseen liittyvät toimenpiteet, mm. palvelutarjonnan ja valikoimien lisääminen, aukioloaikojen pidentäminen, tyhjien liiketilojen saaminen käyttöön, huonokuntoisten rakennusten purkaminen tai kunnostus, uuden liiketilan (esim. kauppakeskus) rakentaminen, tapahtumien lisääminen sekä keskustan liikenteen ja pysäköinnin toimivuuden parantaminen. Lisäksi vastauksissa korostettiin yhteistyön ja positiivisen ilmapiirin merkitystä. Yrittäjien, kiinteistönomistajien, poliittisten päättäjien ja viranhaltijoiden välistä yhteistyötä toivottiin lisää.

Kaupan palveluverkkoselvitys vuoteen 2040

Kaupan palveluverkkoselvitys toimii Savonlinnan keskustaajaman strategisen yleiskaavan lähtöaineistona. Selvityksessä on kuvattu Savonlinnan kaupan nykytilanne ja kehittämistarpeet, arvioitu kysyntään perustuva kaupan mitoitus toimialoittain sekä laadittu esitys tavoitteellisesta kaupan palveluverkosta (kaupan alueiden laajuus, mitoitus ja toimialasisältö).

Kaupan palveluverkon kehittäminen on eri toimijoiden tavoitteiden yhteensovittamista

Kaupan palveluverkon kehittämisessä on sovitettava yhteen eri toimijoiden tavoitteet ja toiveet. Kuntien tavoitteena on toimiva yhdyskuntarakenne ja hyvä elinympäristö. Lisäksi kuntien tavoitteena on olla kilpailukykyinen ja houkutteleva sijaintipaikka kaupalle ja muulle yritystoiminnalle. Kaupan tavoitteena on löytää ja saada käyttöönsä mahdollisimman houkuttelevia liikepaikkoja ja sitä kautta vahva asema markkinoilla.

Asukkaiden tavoitteet ja toiveet vaihtelevat, mutta useimpien toiveena ovat edulliset, laadukkaat ja monipuoliset palvelut ja niiden hyvä saavutettavuus. Kaupan palveluverkon kehittämisessä tavoitteena ja haasteena on muodostaa usein toisistaan poikkeavien tavoitteiden avulla yhteinen päämäärä, johon kaikki osapuolet voivat sitoutua.

Keskeinen tavoite on Savonlinnan ydinkeskustan elinvoiman turvaaminen

Kaupan palveluverkon kehittämisen yleiset lähtökohdat on määritelty valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (kaavojen sisältövaatimukset, vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset säännökset, kilpailunäkökulma), joissa korostuvat erityisesti kaupallisten palvelujen saavutettavuuden turvaaminen ja keskusta-alueiden aseman vahvistaminen ensisijaisena kaupan sijaintipaikkana.

Kaupan palveluverkon kehittämisessä keskeinen tavoite on pitää Savonlinnan ydinkeskusta elävänä ja palvelutarjonnaltaan monipuolisena. Ydinkeskustan elävyys turvaa parhaiten kaupan palveluverkon alueellisesti tasapainoisen kehityksen Savonlinnan kaupallisen vetovoiman vahvistumisen seututasolla. Kuntatasolla ydinkeskustan ulkopuoliset kaupan alueet (Nojanmaa ja Laitaatsilta) ja pienemmät taajamat (Kerimäki, Punkaharju ja Savonranta) täydentävät kaupan palveluverkkoa ja ydinkeskustan palvelutarjontaa.

Kasvava kysyntä luo edellytykset kaupan palveluverkon kehitykselle

Kaupan palveluverkon kehittämisen keskeinen lähtökohta on Savonlinnan väestön kysynnän kehitys. Edellytykset kaupalliselle toiminnalle ja palveluille on siellä, missä on asukkaita ja asiakasvirtoja. Savonlinnan oman väestön kysynnän arvioidaan kasvavan ja matkailijoiden ja vapaa-ajan asukkaiden tuovan lisäkysyntää myös tulevaisuudessa. Savonlinnan nykyinen päivittäistavarakaupan tarjonta vastaa hyvin kysyntää ja houkuttelee asiointeja myös kaupungin ulkopuolelta.

Nykyisen kaltaisella väestökehityksellä päivittäistavarakaupan kysyntä ei kuitenkaan merkittävästi kasva. Positiivisen ostovoiman siirtymän säilyttäminen edellyttää kuitenkin päivittäistavarakaupan nykyisen liiketilan uudistamista ja korvaamista uudella liikerakentamisella. Myös erikoiskaupan nykyinen tarjonta on Savonlinnassa hyvä suhteessa väestöpohjaan. Erikoiskaupan kysynnän arvioidaan lisääntyvän, mikä mahdollistaa nykyisten liiketilojen uudistamisen ja uuden liiketilan rakentamisen.

Savonlinnan kaupallisen vetovoiman säilyttämisen ja vahvistamisen näkökulmasta on tärkeää, että keskustahakuisen erikoiskaupan ja kaupallisten palvelujen uusi liikerakentaminen ohjataan ydinkeskustaan ja tilaa vaativan erikoiskaupan ja autokaupan uusi liikerakentaminen keskustan ulkopuolisille kaupallisten palvelujen alueille. Ydinkeskustassa keskeisiä kehittämiskohteita ovat Savolan alue, Kirkkolahden alue sekä Olavinkatu. Lisäksi Brahenkadun varren kaupallisella kehittämisellä voidaan edistää asiakasvirtojen suuntautumista valtatieltä ydinkeskustaan.

Kaupan palveluverkkoselvityksen laatimista on ohjannut monialainen työryhmä

Savonlinnan kaupan palveluverkkoselvitys on tehty kaupungin toimeksiannosta FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä, jossa työn vastuuhenkilönä on ollut Taina Ollikainen (puh. 040 864 1030, taina.ollikainen@fcg.fi). Kaupan palveluverkkoselvityksen laatimista on ohjannut kaupungin asettama työryhmä, johon on osallistunut edustajat kaupungin tekniseltä toimialalta, kaavoituspalveluista ja elinkeinopalveluista, Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys SAKKE ry:stä sekä Etelä-Savon Kauppakamarista.

Savonlinnan kaupan palveluverkkoselvityksen loppuraportti (pdf)

Savonlinnan kaupan palveluverkkoselvityksen kyselyjen yhteenveto (pdf)