Lupa- ja ilmoitusasiat

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle on haettava lupa ympäristönsuojeluasetuksen perusteella. Ympäristölupaviranomaisen kirjallisessa lupapäätöksessä annetaan tarpeellisia määräyksiä mm. toiminnan aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta.

Luvan käsittelystä peritään Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.1.2017 alkaen

Melua ja tärinää aiheuttava toiminta

Häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin, viimeistään 14 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista. Ilmoitus on tehtävä yleisellä paikalla Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 17.1 §:ssä tarkoitetuista toiminnoista, joita suoritetaan klo 18 jälkeen, sekä aina räjäytystyöstä ja lyöntipaalutuksesta tai muusta vastaavasta erittäin häiritsevää melua aiheuttavasta rakennus-, purku-, yms. työstä. Myös yleisötilaisuuksien äänentoistolaitteiden käyttö edellyttää ilmoituksen tekoa. 

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Lomake:

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

 

Haja-asutusalueen kiinteistöjen talousjätevedet

Valtioneuvoston antama asetuksen muutos (209/2011) talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 15.3.2011. Tämä hajajätevesiasetus koskee kaikkia kiinteistöjä, jotka eivät sijaitse yhdyskunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueella.

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan vesihuoltolaitosten viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolella rakennettujen kiinteistöjen olemassa olevat jätevesien käsittelylaitteet, niiden sijoittaminen, puhdistusteho ja jätevesien johtamispaikat tulee saattaa määräysten edellyttämälle tasolle 15.3.2018 mennessä.

Lomake:

Suunnitelma talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolisella kiinteistöllä

 

Jätehuolto

Jätelaki velvoittaa kiinteistön jätteen haltijan liittymään talousjätteen osalta kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen. Jätteenkuljetuksen järjestämisestä muulla tavoin (usean kiinteistön yhteisen jäteringin kautta) on tehtävä ilmoitus erillisellä lomakkeella kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tärkeä etenkin jos tilanne muuttuu. Jätehuoltoon liittyy myös muita lomakkeita.

Lue lisää jätehuollosta

Lomake:

Ilmoitus järjestetystä jätteenkuljetuksesta

Hakemus sekalaisen talousjätteen jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Hakemus sekalaisen talousjätteen jäteastian tyhjennyksen keskeyttämiseksi määräajaksi

 

Lannan varastointi aumassa 

Tilalla, jolla kertyy lantaa tuotantoeläinten pidosta, tulee olla lannan varastointitila 12 kuukauden aikana kertyvälle lannalle.

Kuivalantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita, joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 tilavuusprosenttia, voidaan varastoida aumassa valtioneuvoston asetuksessa (1250/2014) säädettyjen edellytysten täyttyessä. Perusteltuja syitä lannan aumaamiselle ovat työtekniset tai hygieeniset syyt.

Ilmoitus lannan tai orgaanisen lannoitevalmisteen varastoimisesta aumassa tulee tehdä vähintään 14 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

Lomake:

Ilmoitus lannan varastoimisesta aumassa

 

Vesirakennustyön luvanvaraisuus 

Uusi vesilaki astui voimaan 1.1.2012. Uuden vesilain mukaisen lupatarpeen selvittäminen suunnitellusta vesirakennustyöstä, kuten vesialueen ruoppauksesta, tapahtuu alueelliselle, Etelä-Savon ELY-keskukselle toimitettavalla ilmoituksella.

Lomake:

Ruoppausilmoitus

 

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta vaatii ympäristöluvan. Tällaisia toimintoja ovat mm. kivenlouhinta ja -murskaus, tiettyä kapasiteettia suuremmat eläinsuojat ja energiantuotanto sekä ammattimainen jätteenkäsittely. Ympäristöluvat myöntää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto ympäristönsuojeluasetuksessa säädetyn toimivaltajaon mukaisesti. Savonlinna kuuluu Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen.

Ympäristölupahakemus ja hakuohjeet

 

Maa-aineslupa

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto toimivaltajaon mukaisesti.