Esiopetus

Esiopetus

8.9.16

Esiopetuksessa on otettu käyttöön sähköinen ohjelma wilma, jonka kautta huoltajat viestivät henkilöstön kanssa, lukevat päiväkodin viestejä ja anovat esioppilaan poissaoloja. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehdään myös wilmassa. 

Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on lapsen huoltajalla.

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2016 - 2017  Asemantien, Kellarpellon,  Nojanmaan,  Miekkoniemen,  Anttolan, Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan päiväkodeissa. Varhaiskasvatuksen järjestämänä myös Kellarpellon ja Pihlajaniemen koulun tiloissa. Haja-asutusalueen kouluissa esiopetusta järjestetään perusopetuksen järjestämänä. 

Kaupunki ostaa ostopalveluna Mertalan ja Nätkin kaupunginosissa esiopetusta Touhula Mertala ja Touhula Nätki -päiväkodeista.

Esiopetus on tärkeä ajanjakso lapsen elämässä. Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa oppimisympäristöissä lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla. Esiopetuksessa lapsilla on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen.

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti ja sen tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana.

Uusi kuntakohtainen esiopetussuunnitelma on valmistunut ja otettu käyttöön 1.8.2016 lukien.

Savonlinnan kaupungin esiopetussuunnitelma

Esiopetuksen työajat syksy 2016 ja kevät 2017

Esioptuksen työajat syksy 2017 ja kevät 2018

 

Monikulttuurisuus esiopetuksessa

Opetuksen järjestäminen Savonlinnassa

Savonlinnan kaupungissa otettiin käyttöön sivistyslautakunnan hyväksymä monikulttuurisuussuunnitelma tammikuussa 2016.

Monikulttuurisuussuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti. Suunnitelman sisältö ja käyttöönotto käydään ennakkoon läpi jokaisessa vastaanottavassa yksikössä yhdessä vastaanottokeskuksen toimijoiden kanssa.

Vastaanottavat yksiköt tekevät tarvittaessa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulupaikka määräytyy ensisijaisesti lähikouluperiaatteen mukaisesti. Esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa toimitaan vastaavalla periaatteella.

Maahanmuuttajille tulee taata oppimiseen riittävät resurssit: opetushenkilöstö, kolmiportainen tuki (mm. tulkkipalvelut, koulunkäyntiohjaajat) ja materiaalit.

 

Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja kouluissa.

Maahanmuuttajataustaiset lapset integroidaan suomalaisten lasten kanssa jo olemassa oleviin ryhmiin.

Esi- ja perusopetuksen monikulttuurisuussuunitelma 2016 - 2018