Haja-asutuksen jätevedet

Haja-asutusalueen talousjätevedet

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017), ns. hajajätevesiasetus, koskee kaikkia vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolisia kiinteistöjä.

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesien käsittelyä varten kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Käsittelyjärjestelmän soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon mm. kiinteistö sijainti (vesistöjen läheisyys, pohjavesialueet), alueen kaavamääräykset, jätevesien käsittelyä koskevat ympäristönsuojelumääräykset, kiinteistön käyttöaste ja rakennusten varustetaso.

Jätevesien käsittelyjärjestelmän tulee täyttää vaatimukset viimeistään 31.10.2019 niillä kiinteistöillä, jotka sijaitsevat enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella.

Muualla sijaitsevan kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä on saatettava vaatimusten tasolle viimeistään siinä yhteydessä kun kiinteistölle:

1) rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; tai

2) tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesijärjestelmästä on jätevesistä ympäristöön aiheutuvan kuormituksen arviointia varten selvitys ja järjestelmän käyttö- sekä huolto-ohjeet, jotka on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesijärjestelmästä laaditaan suunnitelma silloin, kun järjestelmä rakennetaan tai olemassa olevan järjestelmän toimintaa tehostetaan. Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehtävään lupahakemukseen.

Suunnitelma talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolisella kiinteistöllä

Omavesi-hanke

Omavesi-hanke on tiedotus- ja neuvontahanke, joka tarjoaa puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa Etelä-Savon alueella vuoden 2019 huhtikuun loppuun saakka. Hankkeen rahoittaa ympäristöministeriö ja rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Etelä-Savon ELY-keskus. Hanketta hallinnoi Mikkelin seudun ympäristöpalvelut.

Neuvojalta saat apua jätevesien käsittelyyn liittyviin kysymyksiin, kuten:

- Täyttääkö kiinteistön nykyinen jätevesien käsittely asetetut puhdistusvaatimukset ja miten jätevedet voidaan jatkossa käsitellä?

- Mistä löytyy asiantunteva suunnittelija ja urakoitsija?

- Kuinka paljon jätevesijärjestelmän uusiminen maksaa?

VARAA MAKSUTON NEUVONTAKÄYNTI!

OTA YHTEYTTÄ:

Päivi Karhunen, jätevesineuvoja

puh. 050 311 7135,

Lisää tietoa hankkeesta Mikkelin kaupungin hankesivuilla