Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontatehtävät

Ympäristölupien valvonta

Ympäristöluvan varaisen toiminnan lupamääräysten noudattamista ja rekisteröidyn toiminnan asetuksenmukaisuutta valvotaan säännöllisesti valvontakäynneillä koko toiminnan elinkaaren ajan.

Valvonnasta vastaavat ELY-keskus valtion lupaviranomaisen, aluehallintoviraston, myöntämien ympäristölupien osalta sekä kunnan ympäristösuojeluviranomainen.

     

 

Ympäristölupien ja rekisteröitävien toimintojen valvonta perustuu valvontaviranomaisen laatimaan valvontasuunnitelmaan. Valvontasuunnitelman perusteella on laadittu vuotuinen valvontaohjelma, jonka mukaisista säännöllisen valvonnan toimenpiteistä peritään valvontamaksu. Valvontamaksujen suuruus on määrätty ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

 

 

Jätehuollon valvonta

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen toimii myös jätelain valvontaviranomaisena.

Roskaamiskielto

Jätelain yleisimmät valvontatehtävät liittyvät roskaantumisasioihin. Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa.

 

Jätteenkuljetukseen liittymisvelvollisuus

Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan yleisten jätehuoltomääräysten 17 §:n mukaan jätteen haltijan on liityttävä jätteenkuljetukseen kunnan järjestämisvastuulla olevassa jätehuollossa:

  • kiinteistökohtaisesti tai
  • yhdessä naapurikiinteistöjen jätteen haltijoiden kanssa perustettavan taikka tiekunnan tai kyläyhdistyksen, tms. yhteisön järjestämän keräysringin kautta tai
  • kunnan / jätelautakunnan tai jätehuoltoyhtiön järjestämän alueellisen jätteenkeräyksen kautta.

Jos jätteen haltija ei ole liittynyt jätteenkuljetukseen kiinteistökohtaisesti tai keräysringin kautta, hänen katsotaan liittyneen jätteenkuljetukseen alueellisen jätteenkeräyksen kautta. Tarvittaessa Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi määrätä ja jätehuoltoyhtiö osoittaa jätteen haltijalle jätteiden keräyspaikan.

Mikäli kiinteistöllä huolehditaan biojätteen asianmukaisesta käsittelystä tai kiinteistöllä on Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan hyväksymä sopimus biojätteen toimittamisesta muulla tehtävään hyötykäyttöön, ei jätteenkuljetukseen tarvitse biojätteen osalta liittyä.

Keräilyvälineiden tyhjennys 

Jätehuoltomääräysten 19 §:n mukaan keräysvälineet on tyhjennettävä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineisiin ja keräysvälineet voidaan aina sulkea, jotta kerättävistä jätteistä ei aiheudu roskaantumista tai muuta ympäristö- tai terveyshaittaa. Hyötyjätteiden keräysvälineet on lisäksi tyhjennettävä niin usein, ettei astioiden ylitäyttymisestä aiheudu hyötyjätteiden sijoittamista sekajätteen joukkoon.

Keräysvälineet on tyhjennettävä säännöllisesti siten, että tyhjennysväli on enintään seuraava:

  • talousjäte, keräysväline maanpäällä (myös puristinlaitteella varustettu), neljä (4) viikkoa
  • biojäte, keräysväline maanpäällä (myös puristinlaitteella varustettu), yksi (1) viikko 1.5. – 31.10. välisenä aikana
  • biojäte, keräysväline maanpäällä, neljä (4) viikko 1.11. – 30.4. välisenä aikana

Muut kuin edellä mainitut hyötyjätteet sopimuksen mukaan, kuitenkin enintään 16 viikkoa.

Kiinteistön, jossa asuu vakituisesti 1 – 2 henkilöä, Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta pidentää talousjätteen keräysvälineen tyhjennysväliä kuuteen (6) tai kahdeksaan (8) viikkoon, jos syntyvän talousjätteen määrä on vähäinen ja talousjätteestä on eroteltu biojäte asianmukaiseen käsittelyyn ja keräyspaperi toimitettavaksi hyötykäyttöön.

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta yksittäistapauksessa päättää jätteen keräysvälineen säännöllisen tyhjennyksen keskeyttämisestä määräajaksi, mikäli kiinteistö on yhtäjaksoisesti käyttämättömänä vähintään kahdeksan (8) viikkoa. Jätteistä ei tällöin saa aiheutua roskaantumis-, haju- tms. haittaa ympäristölle, terveydelle tai kiinteistön muulle käytölle.

Edellä mainitut tyhjennysvaatimukset koskevat myös kiinteistökohtaiseen keräykseen kuuluvia vapaa-ajankiinteistöjä.