Jätehuolto Savonlinnassa, Rantasalmella ja Enonkoskella

Jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena toimii alueellinen jätelautakunta. Jätelautakunta on Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n toimialueelta Enonkosken ja Rantasalmen kuntien ja Savonlinnan kaupungin yhteinen viranomaislautakunta. Jokaisella jäsenkunnalla on edustajansa jätelautakunnassa. Jätelautakunnan käytännön tehtäviä hoitaa viranhaltijana toimiva jätehuoltoinsinööri.

Jätehuollon järjestäminen

Jätteen haltijan on liityttävä jätteenkuljetukseen kunnan järjestämisvastuulla olevassa jätehuollossa kiinteistökohtaisesti, keräysringin tai alueellisen jätteenkeräyksen kautta. Vaatimuksista jätehuollon järjestämiseen säädetään jätelaissa (646/2011) ja jätelautakunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä.

Jätteenkuljetuksen järjestämisestä sekä siinä tapahtuvista muutoksista on tehtävä ilmoitus kaupungin jätehuoltoinsinöörille.

Ilmoitus- ja muutoksenhakulomakkeet löytyvät Lomakkeet-sivulta

 

Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan yleiset jätehuoltomääärykset 1.1.2014 alkaen

Jätehuollon aluekeräysmaksu

Jätehuollon perusmaksu

Savonlinnan, Rantasalmen ja Enonkosken jätehuoltoviranomaisena toimii yhteinen jätelautakunta, joka on asettanut perusmaksutaksan kaikissa alueensa kunnissa ja kaupungissa.

Tämän taksan mukaiset maksut ovat jätelaissa määritellyn perusmaksun mukaisia maksuja, joilla katetaan kunnalle lakisääteisesti kuuluvia jätehuoltotehtäviä. Maksujen suuruus määräytyy lakisääteisten palvelujen järjestämisestä ja ylläpitämisestä aiheutuneiden kustannusten perusteella. 

Perusmaksun määrääminen ja maksuluokat

Perusmaksun määrää ja panee maksuun jätelautakunta.

Perusmaksu on asuntokohtainen vuosimaksu, joka määrätään asunnon omistajalle/haltijalle maksettavaksi kalenterivuosittain yhdessä erässä. Maksu peritään kaikilta asumis- ja vapaa-ajankäytössä olevilta kiinteistöiltä.

Asunto-osakeyhtiön huoneistojen perusmaksut määrätään asunto-osakeyhtiöiden maksettavaksi asuinhuoneistojen lukumäärän perusteella.

Perusmaksut 1.1.2019 alkaen

  Savonlinna Enonkoski Rantasalmi
vakituinen asunto 27,00 € 25,00 € 25,00 €
asunto-osakeyhtiön huoneisto 21,00 € 19,00 € 19,00 €
vapaa-ajan asunto 13,00 € 11,00 € 11,00 €

Perusmaksu määräytyy sen mukaan, mikä on kiinteistön omistus- tai hallintatilanne ja käyttötarkoitus maksuunpanovuoden alussa (1. tammikuuta). Perusmaksu määrätään kiinteistön haltijalle, jos haltijan tiedot on ilmoitettu jätelautakunnan jäterekisteriin. Jos haltijaa ei ole erikseen ilmoitettu, perusmaksu määrätään kiinteistön omistajalle.

Käyttämättömyyden tai jätteen syntymättömyyden perusteella perusmaksua ei poisteta. Perusmaksun poistaminen tulee kysymykseen vain, jos kiinteistön omistaja/haltija esittää Savonlinnan kaupungin jätehuoltoinsinöörille rakennusvalvonnan tai muun viranomaisen lausunnon rakennuksen käyttökelvottomuudesta, purkutodistuksen, nollamääräisen kiinteistöverotositteen tai jos rakennuksen rakennusluvan mukaista käyttötarkoitusta on muutettu niin, että rakennus ei ole enää asuin- tai vapaa-ajan käytössä.

Maksu ei koske asuntola- ja palveluasuntoja eikä ympärivuorokautista hoitoa ja ylläpitoa antavia laitoksia kuten sairaaloita, palvelutaloja ja varuskuntia.

Laskutus

Perusmaksu maksetaan Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:lle, joka suorittaa laskutuksen.

Maksu on suoritettava eräpäivään mennessä muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä alkaen vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n tarkoitetun korkokannan mukaan.

Perintä tapahtuu perintälain mukaisesti. Maksukehotuksista peritään perintälain mukainen perintämaksu.

Muistutuksen jättäminen perusmaksusta

Maksuvelvollinen tai tämän valtuuttama edustaja voi tehdä maksusta muistutuksen 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Muistutus osoitetaan jätelautakunta/Savonlinnan kaupungin jätehuoltoinsinöörille, os. Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

Ilmoitus- ja muutoksenhakulomakkeet löytyvät Lomakkeet-sivulta

Tyhjennysvälin pidentäminen tai keskeyttäminen määräajaksi

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta pidentää talousjätteen keräysvälineen tyhjennysväliä kuuteen (6) tai kahdeksaan (8) viikkoon lomarakennuskiinteistöllä tai kiinteistöllä, jossa asuu vakituisesti 1 – 2 henkilöä. Edellytyksenä tyhjennysvälin pidentämiselle on syntyvän talousjätteen vähäinen määrä sekä talousjätteestä asianmukaiseen käsittelyyn eroteltu biojäte ja keräyspaperi. 

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta yksittäistapauksessa päättää jätteen keräysvälineen säännöllisen tyhjennyksen keskeyttämisestä määräajaksi, mikäli kiinteistö on yhtäjaksoisesti käyttämättömänä vähintään kahdeksan (8) viikon ajan.

Hakemusten käsittely on delegoitu jätehuoltoinsinöörille.

Ilmoitus- ja muutoksenhakulomakkeet löytyvät Lomakkeet-sivulta

 

Savonlinnan seudun alueellinen jätelautakunta

Jätehuollon lakisääteiset (jätelaki- ja asetus) tehtävät voidaan jakaa valvonta-, viranomais-, sekä palvelutehtäviin. Jätehuollon järjestämiseen liittyviä viranomaistehtäviä hoitaa alueellinen jätelautakunta ja palvelutehtäviä Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy. Ympäristöviranomainen toimii jätehuollon valvontaviranomaisena, jonka tehtäviin kuuluu jätelain ja sen annettujen määräysten valvominen.

Jätelautakunta on Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n toimialueelta Enonkosken ja Rantasalmen kuntien ja Savonlinnan kaupungin yhteinen viranomaislautakunta, jonka vastuualueeseen kuuluu kotitalouksien jätehuolto ja julkisten rakennusten (virastot, koulut, päiväkodit yms.) jätehuolto. Jokaisella jäsenkunnalla on edustajansa jätelautakunnassa. Enonkosken jäsen toimii lautakunnan puheenjohtajana ja Savonlinnan jäsen varapuheenjohtajana. Lisäksi lautakunnassa on mukana kuntien virkamiesedustajat.

Katso alueellisen jätelautakunnan tarkemmat tehtävät ja kokoonpano

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalvelut

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluiden tehtäviin kuuluu jätehuollon valvontaviranomaisen tehtävät kuten mm. jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattaminen.

Ympäristönsuojelupalvelut hoitavat myös jätehuollon toteuttamistehtäviä Savonlinnan kaupungin alueella sen mukaan kun teknisen toimialan keskinäisessä työnjaossa on sovittu, kuten mm.:

ongelma- ja hyötyjätteiden keräystempausten järjestämisestä sekä
lemmikkieläinten hautaamisesta muualle kuin lemmikkieläinten hautausmaalle.

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy on neljän osakaskunnan (Savonlinna, Enonkoski, Sulkava ja Rantasalmi) omistama yhtiö. Yhtiön aluejätelaitos, Nousialan jäteasema, palvelee asiakkaita osoitteessa Nousialantie 11, 57230 Savonlinna. Jäteasemalla otetaan kotitalouksilta vastaan mm. seka-, puutarha- ja ongelmajätettä.

Katso tarkemmat ohjeet jätteiden lajittelusta ja tuonnista Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n sivuilta

Savonlinnan kaupungin jätehuoltoinsinööri

 

Räikkönen Pirkko, jätehuoltoinsinööri
  • Tekninen toimiala / Tekninen hallinto
Puh. 044 417 4612
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: