Jätehuolto Savonlinnassa

Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan yleiset jätehuoltomääärykset 1.1.2014 alkaen

Jätehuollon aluekeräysmaksu

Jätehuollon perusmaksu

Savonlinnan, Rantasalmen ja Enonkosken jätehuoltoviranomaisena toimii yhteinen jätelautakunta, joka on asettanut perusmaksutaksan kaikissa alueensa kunnissa ja kaupungissa.

Tämän taksan mukaiset maksut ovat jätelaissa määritellyn perusmaksun mukaisia maksuja, joilla katetaan kunnalle lakisääteisesti kuuluvia jätehuoltotehtäviä. Maksujen suuruus määräytyy lakisääteisten palvelujen järjestämisestä ja ylläpitämisestä aiheutuneiden kustannusten perusteella. 

Perusmaksun määrääminen ja maksuluokat

Perusmaksun määrää ja panee maksuun jätelautakunta.

Perusmaksu määrätään maksuun kiinteistön asuntojen lukumäärän ja käyttötarkoituksen perusteella. Perusmaksu määrätään asunnon tai vapaa-ajan asunnon haltijan tai omistajan maksettavaksi kalenterivuosittain yhdessä erässä.

Asunto-osakeyhtiön huoneistojen perusmaksut määrätään asunto-osakeyhtiöiden maksettavaksi asuinhuoneistojen lukumäärän perusteella.

Perusmaksut 1.1.2015 alkaen

  Savonlinna Enonkoski Rantasalmi
omakotitalo ja vakituisesti asuttu vapaa-ajankiinteistö 32,00 € 25,00 € 25,00 €
rivi- ja kerrostalohuoneisto 27,00 € 20,00 € 20,00 €
vapaa-ajan asunto 16,00 € 15,00 € 15,00 €
oppilas- ja vanhusten palvelutalo 8,00 €    

Perusmaksu määräytyy sen mukaan, mikä on kiinteistön omistus- tai hallintatilanne ja käyttötarkoitus maksuunpanovuoden alussa (1. tammikuuta). Perusmaksu määrätään kiinteistön haltijalle, jos haltijan tiedot on ilmoitettu jätelautakunnan jäterekisteriin. Jos haltijaa ei ole erikseen ilmoitettu, perusmaksu määrätään kiinteistön omistajalle.

Käyttämättömyyden tai jätteen syntymättömyyden perusteella perusmaksua ei poisteta. Perusmaksun poistaminen tulee kysymykseen vain, jos kiinteistön haltija esittää Savonlinnan kaupungin rakennuspäällikölle rakennusvalvonnan tai muun viranomaisen lausunnon rakennuksen käyttökelvottomuudesta, purkutodistuksen, nollamääräisen kiinteistöverotositteen tai jos kiinteistön käyttötarkoitusta on muutettu niin, että rakennus ei ole enää asuin- tai vapaa-ajan käytössä.

Maksu ei koske ympärivuorokautista hoitoa ja ylläpitoa antavia laitoksia kuten sairaaloita, vanhainkoteja ja varuskuntia.

Laskutus

Perusmaksu maksetaan Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:lle, joka suorittaa laskutuksen.

Maksu on suoritettava eräpäivään mennessä muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä alkaen vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n tarkoitetun korkokannan mukaan.

Perintä tapahtuu perintälain mukaisesti. Maksukehotuksista peritään perintälain mukainen perintämaksu.

Muistutuksen jättäminen perusmaksusta

Maksuvelvollinen tai tämän valtuuttama edustaja voi tehdä maksusta muistutuksen 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Muistutukset lisäselvityksineen osoitetaan jätelautakunta/Savonlinnan kaupungin rakennuspäällikkö, os. Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna, tai sähköpostilla: tekninen.toimiala(at)savonlinna.fi.

Muutoksenhaku -lomake

 

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy on neljän osakaskunnan (Savonlinna, Enonkoski, Sulkava ja Rantasalmi) omistama yhtiö. Yhtiön aluejätelaitos, Nousialan jäteasema, palvelee asiakkaita osoitteessa Nousialantie 11, 57230 Savonlinna. Jäteasemalla otetaan kotitalouksilta vastaan mm. seka-, puutarha- ja ongelmajätettä.

Katso tarkemmat ohjeet jätteiden lajittelusta ja tuonnista Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n sivuilta

 

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalvelut 

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluiden tehtäviin kuuluu jätehuollon valvontaviranomaisen tehtävät kuten mm. jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattaminen. Käytännössä kuntalaisen tulee kääntyä ympäristönsuojelupalveluiden puoleen mm. seuraavissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa:

  • ilmoitukset liittymisestä ja eroamisesta järjestettyyn jätteenkuljetukseen (keräysrinkiin tai aluekeräykseen)
  • jäteastian tyhjennysvälin pidennykset 
  • jäteastian tyhjennyksen keskeytykset.

Ympäristönsuojelupalvelut hoitavat myös jätehuollon toteuttamistehtäviä Savonlinnan kaupungin alueella sen mukaan kun teknisen toimialan keskinäisessä työnjaossa on sovittu, kuten mm.:

  • ongelma- ja hyötyjätteiden keräystempausten järjestämisestä sekä
  • lemmikkieläinten hautaamisesta muualle kuin lemmikkieläinten hautausmaalle.

Lue lisää ympäristönsuojelupalveluiden jätehuoltoon liittyvistä palveluista ja tehtävistä.

 

Savonlinnan seudun alueellinen jätelautakunta

Jätehuollon lakisääteiset (jätelaki- ja asetus) tehtävät voidaan jakaa valvonta-, viranomais-, sekä palvelutehtäviin. Jätehuollon järjestämiseen liittyviä viranomaistehtäviä hoitaa alueellinen jätelautakunta ja palvelutehtäviä Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy. Ympäristöviranomainen toimii jätehuollon valvontaviranomaisena, jonka tehtäviin kuuluu jätelain ja sen annettujen määräysten valvominen.

Jätelautakunta on Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n toimialueelta Enonkosken ja Rantasalmen kuntien ja Savonlinnan kaupungin yhteinen viranomaislautakunta, jonka vastuualueeseen kuuluu kotitalouksien jätehuolto ja julkisten rakennusten (virastot, koulut, päiväkodit yms.) jätehuolto. Jokaisella jäsenkunnalla on edustajansa jätelautakunnassa. Savonlinnan jäsen toimii lautakunnan puheenjohtajana ja Enonkosken jäsen varapuheenjohtajana. Lisäksi lautakunnassa on mukana kuntien virkamiesedustajat.

Katso alueellisen jätelautakunnan tarkemmat tehtävät ja kokoonpano