Taajamametsät ja tonttipuut

Taajamametsät

Kaupungilla on omistuksessaan ns. taajamametsiä n. 1840 hehtaaria. Taajamametsiä hoidetaan ajantasaisten metsäsuunnitelmien ohjaamina.

Suunnitelmat sisältävät kaikki huomattavimmat metsäalueet kaupunkirakenteen ja liitoskuntien taajamien (Kerimäki, Punkaharju ja Savonranta) sisällä ja liepeillä. Myös kaupungin eteläpuoleiset saaret, Uuraansaari, Kaupinsaari, Käärmesaari, Iso- ja Pieni- Simuna, Reitiosaaret ja Ypykkä kuuluvat suunnitelma-alueeseen.

Taajamametsien käsittelyä ohjaavat ensisijaisesti luonnon monimuotoisuuteen, maisemanhoitoon ja kaupunkilaisten virkistäytymiseen liittyvät näkökohdat. Olosuhteiden niin salliessa pyritään mahdollisimman pitkään kiertoaikaan ja metsien uudistumiseen vähitellen luontaisesti. Varsinaisia uudistushakkuita tehdään suhteellisen vähän. Taajamametsien kokonaiskasvusta hakataan vuosittain keskimäärin n. 65%.

Saaristoa lukuun ottamatta hakkuut taajamametsissä toteutetaan pääsääntöisesti ns. hankintahakkuina, jolloin puutavarat korjataan metsästä kaupungin omana työnä, joko omien metsureiden hakkaamana tai ostettuna hakkuupalveluna. Puutavaran kuljetuspalvelut kilpailutetaan.

Erilaiset hoitotyöt taajamametsissä tehdään pääosin omana työnä.

Omatoimisille asukkaille voidaan sovittaessa myös myöntää lupia pienimuotoisiin metsänhoidollisiin töihin.

Yhteystiedot

Huttunen Tuomas, metsätalousinsinööri
  • Tekninen toimiala / Metsätilat
Puh. 044 417 4673
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 

Tonttipuut

Puitten poiston yhteyshenkilönä rakentamattomilla kaupungin omistamilla tonteilla on metsätalousinsinööri.

Rakennetuilla tonteilla puiden poisto kuuluu aina kiinteistön omistajalle, myös kaupungin vuokratonteilla. Puiden kaato asemakaava-alueella on luvanvaraista toimintaa ja vaatii aina toimenpideluvan, myös omistustonteilla.

Lupa tonttipuiden kaatamiseen haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta.

Yhteystiedot

Huopainen Anna-Mari, puistopuutarhuri
  • Tekninen toimiala / Kunnallistekniset palvelut
Puh. 044 417 4657
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: