Asemakaavoitus

Mitä on asemakaavoitus?

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoitusta varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Asemakaava esitetään kartalla, jossa osoitetaan eri alueiden rajat, käyttötarkoitukset ja rakentamisen määrä sekä rakennusten sijoitusta ja rakentamistapaa koskevat periaatteet. Kaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja kaavamääräykset. Asemakaavaan liittyy myös selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Asemakaavan laatiminen

Asemakaavat laaditaan teknisen viraston kaavoituspalveluissa. Vuosittain julkaistaan kaavoituskatsaus ajankohtaisista kaavahankkeista.

Asemakaava tai sen muutos tulee vireille vuosittain laadittavan kaavoitusohjelman (kaavoituskatsaus) pohjalta tai maanomistajan tai jonkun muun yksityisen tahon aloitteesta , kts. kaavoituksen maksut

Kaavatyön alkuvaiheessa laaditaan suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedotetaan niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti mielipiteensä.

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtäville asettamisesta tiedotetaan kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla, yleensä ainakin sanomalehdissä.

Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja sen päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka päätös on lopullinen.

Lisätietoja:

Savonlinnan keskustaajaman ajantasainen asemakaavakartta löytyy Karttapalvelusta. Kaavamerkinnät ja -määräykset sekä Savonlinnan muiden taajamien asemakaavatiedot ovat saatavissa Kaavoituspalveluista. Yhteystiedot:

Nimi Toimiala Yksikkö
Behm Päivi, asemakaava-arkkitehti Tekninen toimiala Asemakaavoitus
Heikkinen Pasi, kaavoitusarkkitehti Tekninen toimiala Asemakaavoitus
Heikkonen Mervi, kaavavalmistelija Tekninen toimiala Asemakaavoitus
Mähönen Tuula, asemakaavateknikko Tekninen toimiala Asemakaavoitus
Turunen Tanja, kaavavalmistelija Tekninen toimiala Asemakaavoitus