Maisematyölupa

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

Ennen 1.5.2017 voimaan tulleet kaavat, sovelletaan voimassa ollutta MRL 128 §:

 • asemakaava-alueella;
 • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä
 • alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleiskaavan tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

1.5.2017 jälkeen voimaan tulleet kaavat, sovelletaan uutta MRL 128 §:

 • asemakaava-alueella;
 • ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään;
 • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella; eikä
 • alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle rakennuskielto on yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten määrätty.

Lupaa ei tarvita yleiskaavan tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Lupaviranomaisena toimii kaavoituspäällikkö.

Maisematyöluvan hakeminen

Maisematyölupaa haetaan lupapiste.fi -palvelun kautta. Hakijana voi olla ainoastaan kiinteistön omistaja tai haltija. Jos kiinteistö on yhteisomistuksessa, tarvitaan valtakirja muilta omistajilta tai haltijoilta. Jos hakemuksen laatii hakijan puolesta joku muu esim. metsäyhtiö, hakijan tulee antaa tälle valtakirja.

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:

 • Selvitys alueen omistus- tai hallintaoikeudesta
  • Oikeaksi todistettu jäljennös lainhuudosta, saantokirjasta tai muu selvitys hallintaoikeudesta
  • Mahdollinen valtakirja
 • Hakkuusuunnitelma ja -kartta
 • Naapurien kuuleminen
  • Toimenpidealueeseen rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden omistajille ja haltioille on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi.
  • Hakija voi itse kuulla naapurit tältä sivulta löytyvällä lomakkeella.
  • Naapurien kuulemisen voi hoitaa myös viranomainen. Tällöin kuulemisesta aiheutuneet kulut peritään hakijalta.

Lomake naapurien kuulemiseen

Lomake naapurien kuulemiseen 

Maisematyölupaan liittyvät maksut

Yhteydenotot:

Huttunen Tuomas, metsätalousinsinööri
 • Tekninen toimiala / Metsätilat
Puh. 044 417 4673
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Behm Päivi, kaavoituspäällikkö
 • Tekninen toimiala / Kaavoituspalvelut
Puh. 044 417 4655
Fax (015) 525 0237
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 

Yksittäisten tonttipuiden kaatamiseen asemakaava-alueella tarvitaan lupa. Luvan myöntää puistopuutarhuri.

Yhteydenotot: puistopuutarhuri Anna-Mari Huopainen, puh. 044 417 4657.