Maisematyölupa


Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):


1) asemakaava-alueella;

2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä

3) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Lupaviranomaisena toimii kaavoituspäällikkö Risto Aalto, puh. 044 417 4659Yksittäisten tonttipuiden osalta toimenpiteen vähäisyyden ja maisematyöluvan tarpeellisuuden päättää puistopuutarhuri. Kerimäen keskustan ja Punkaharjun keskustan osalta paikalla käynnit on delegoitu tarkastusinsinööreille.

Eli jos on tarvetta tonttipuiden kaatamiseen, yhteydenotot:

Savonlinnan keskustan osalta puistopuutarhuri Anna-Mari Huopainen, 044 417 4631.

Kerimäen keskustan osalta yhteys otetaan tarkastusinsinööri Jorma Mattinen, 044 417 5070

Punkaharjun keskustan osalta tarkastusinsinööri Jari Heiskanen, 044 417 5421.


Maisematyölupahakemuskaavake ja tietoa maksuista:

Kaavoituksen lomakkeet

Maisematyölupaan liittyvät maksut