Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

Ennen 1.5.2017 voimaan tulleet kaavat, sovelletaan voimassa ollutta MRL 128 §:

  • asemakaava-alueella;
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä
  • alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleiskaavan tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

1.5.2017 jälkeen voimaan tulleet kaavat, sovelletaan uutta MRL 128 §:

  • asemakaava-alueella;
  • ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään;
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella; eikä
  • alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle rakennuskielto on yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten määrätty.

Lupaa ei tarvita yleiskaavan tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Lupaviranomaisena toimii kaavoituspäällikkö.

 

Yksittäisten tonttipuiden osalta toimenpiteen vähäisyyden ja maisematyöluvan tarpeellisuuden päättää puistopuutarhuri. Kerimäen keskustan ja Punkaharjun keskustan osalta paikalla käynnit on delegoitu tarkastusinsinööreille.

Eli jos on tarvetta tonttipuiden kaatamiseen, yhteydenotot:

  • Savonlinnan keskustan osalta puistopuutarhuri Anna-Mari Huopainen, puh. 044 417 4657.
  • Kerimäen keskustan osalta yhteys otetaan tarkastusinsinööri Jorma Mattinen, puh. 044 417 5070
  • Punkaharjun keskustan osalta tarkastusinsinööri Jari Heiskanen, puh. 044 417 5421.

 

Maisematyölupahakemuskaavake ja tietoa maksuista:

Kaavoituksen lomakkeet

Maisematyölupaan liittyvät maksut