Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Poikkeamislupa

Poikkeamislupa (maankäyttö- ja rakennuslaki 171 – 174 §) tarvitaan yleisimmin, jos poiketaan asemakaavasta tai sen määräyksistä

 • haettaessa käyttötarkoituksen muutosta loma-asunnosta vakituiseen asumiseen (ympärivuotinen asuminen) tai
 • rakennettaessa kaavoittamattomalle ranta-alueelle.

Poikkeamisen tulee olla hyvin perusteltua.

Ennen poikkeamista koskevan hakemuksen jättämistä on hyvä olla yhteydessä kaupungin kaavoituspalveluihin tai rakennusvalvontaan, jossa kerrotaan, mitä lupia hanke edellyttää ja keskustella onko poikkeamismenettelyyn tarvetta.

Vähäiset poikkeamat (esim. poikkeaminen rakennusmääräyksistä, rakennustapaohjeista tai rakennusoikeuden tai rakennusalan vähäinen ylitys) eivät edellytä erillistä poikkeamiskäsittelyä, vaan ratkaistaan rakennuslupaa haettaessa. Vastaavasti joskus poikkeaminen on sen verran merkittävää, että se edellyttää kaavojen muuttamista.

Poikkeamisluvasta peritään kustannukset teknisen lautakunnan hyväksymien taksojen mukaisesti. Lisäksi kaupunki perii tiedottamisesta aiheutuvat kustannukset hakijalta. Naapurien kuulemisen voi hoitaa myös viranomainen. Tällöin kuulemisesta aiheutuneet kulut peritään hakijalta.

Poikkeamislupamaksuista peritään 1.1.2021 – 31.12.2022 välisenä aikana ainoastaan 50 % voimassa olevan taksan mukaisesta maksusta. Alennus koskee kaikkia poikkeamislupaan liittyviä maksuja, kuten naapurien kuulemista ja mahdollisia maastokatselmuksia.

Kaavoituksen taksat

Poikkeamispäätöksen tekee kaavoituspäällikkö.

Myönteisen poikkeamispäätöksen jälkeen haetaan vielä tarvittavat muut luvat esim. rakennusluvat tai ympäristöluvat. Näitä voi hakea, kun poikkeamislupapäätös on lainvoimainen.

Poikkeamisluvan hakeminen

Poikkeamista haetaan lupapiste.fi palvelun kautta. Hakemukseen tarvitaan seuraavat asiakirjat:

 • Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta, jos hakijalla ei ole lainhuutoa kiinteistöön. Oikeaksi todistettu jäljennös saantokirjasta, vuokrasopimuksesta tai muu selvitys hallintaoikeudesta.
 • Asemapiirros (1:500)
 • Naapurien kuuleminen. Viereisten ja vastapäisten kiinteistöjen ja muiden alueiden omistajien ja haltijoiden suostumus tai kirjallinen vastine. Naapurikäsite ulotetaan noin 200 metrin etäisyydelle rakennuspaikasta. Kuulemisen voi hoitaa sähköpostilla tai jos sähköposti ei ole tiedossa, lomakkeella.
 • Tarvittaessa pyydetään viranomaislausuntoja. Näistä ohjeistetaan hakijaa.
 • Arvioidaan hankkeen keskeiset vaikutukset ja perustellaan hakemusta.

Kaavoituksen lomakkeet

Vakituisessa asumisessa (ympärivuotinen asuminen) myönteisen poikkeamisen perusteena on:

 • Tonttikoon tulee olla sama kuin vakituiselle asumiselle on kaavassa tai rakennusjärjestyksessä vaadittu.
 • Rakennuksen tulee teknisesti täyttää luvan hakemishetkellä vakituiselle asumiselle asetetut tekniset vaatimukset.
 • Selvitys jätevesien asianmukaisesta käsittelystä.
 • Rantavyöhykkeellä päärakennuksen etäisyys rantaviivasta kaavan tai rakennusjärjestyksen mukaisena sekä tontin leveys.
 • Vakituisessa asumisessa rakennusoikeus määräytyy kaavan tai rakennusjärjestyksen mukaan.
 • Vakituisen asumisen osalta vaikutukset arvioidaan hakemuksessa. Hakija kertoo mm. vaikutukset ympäristöön, etäisyydet julkisiin palveluihin ja pelastuskaluston pääsemisen paikalle (tieyhteys). Käyttötarkoituksenmuutoksia ei myönnetä esimerkiksi vailla kiinteää tieyhteyttä tai lossia oleville saarille.
 • Norppa-alueille rakennettaessa vakituisen asumisen talviaikainen liikkuminen ei saa aiheuttaa häiriötä (luonnonsuojelulaki 49 §), mistä pyydetään tarvittaessa lausunto Etelä-Savon ELY-keskukselta.

Rakennusjärjestys

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain 137 § mukaan aluetta, jolla jo tapahtuneen rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemäreiden rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Kuntien maankäytössä ei haluta tiiviimmän asutusrakenteen tai muun maankäytön hallitsematonta kehittymistä taajamien ulkopuolelle, joka edellyttäisi kaupungilta investointeja mm. kunnallistekniikkaan ja katuihin tai palveluiden järjestämistä.
Savonlinnan kaupunki on määritellyt suunnittelutarvealueita rakennusjärjestyksessä.

Suunnittelutarveratkaisuista tekee päätöksen kaavoituspäällikkö.

Suunnittelutarveratkaisua haetaan samoilla lomakkeilla kuin poikkeamislupaa lupapiste.fi kautta. Myös taksat ovat samat.

Yhteydenotot:

Pannila Satu, kaavasuunnittelija
 • Tekninen toimiala / Kaavoituspalvelut
Puh. 044 417 4660
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Behm Päivi, kaavoituspäällikkö
 • Tekninen toimiala / Kaavoituspalvelut
Puh. 044 417 4655
Fax (015) 525 0237
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: