Hyppää sisältöön

Omakotitonttien varausehdot

Käytetään vuonna 2024 tehdyissä varauksissa

1.
Tontista peritään varausmaksua kolmesataaviisikymmentäkolme euroa (364,00 €) (sis. ALV 24%), joka on maksettava neljäntoista (14) päivän kuluessa varauksesta. Varausmaksua ei palauteta eikä hyvitetä tontinvuokrassa eikä kauppahinnassa. Ellei maksua ole määräaikaan mennessä suoritettu, kaupungilla on yksipuolinen oikeus todeta varaus rauenneeksi.

Tontin varaussopimuksen muuttamisesta koskemaan uutta tonttia varausaikaa jatkamatta peritään varaussopimuksen siirtomaksua satayksi euroa (104,00 €) (sis. ALV 24%).

2.
Varaus on voimassa noin yhden vuoden. Varausaika päättyy varausvuotta seuraavan vuoden 30.6. tai 31.12., johon mennessä molemmat sopijapuolet sitoutuvat allekirjoittamaan tontin luovutuskirjan (kauppakirja/vuokrasopimus). Varauspäätöksessä on mainittu tarkka päättymispäivä.

Luovutuskirja on aina allekirjoitettava ennen rakennustöiden aloittamista.

3.
Rakentaja sitoutuu rakentamaan tontille asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen asuinrakennuksen viiden (5) vuoden kuluessa hallinta- tai omistusoikeuden alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän  käyttöönottokatselmuksen

Rakentaja vastaa tontin rakentamiskelpoisuuden selvittämisestä ja perustamistavan valinnasta.

4.
Mikäli tontti vuokrataan, vuokra-aika on 50 vuotta ja vuotuinen perusvuokra varauspäätöksessä todetun mukainen. Perusvuokra on sidottu varauspäätöksessä todettuun elinkustannusindeksin pistelukuun siten, että tontin vuokraa korotetaan tai alennetaan vuosittain perusvuokraan verrattuna edellisen kalenterivuoden keskimääräisen elinkustannusindeksin osoittaman vaihtelun mukaisesti.

Mikäli tontti päätetään myydä, myyntihinta on varaussopimuksessa todettu pääoma-arvo tarkistettuna myyntihetkeä edeltävän vuoden keskimääräiseen elinkustannusindeksin pistelukuun.

Kaupunki määrää tarkemmat luovutusehdot hyväksytyn kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohjeiston säännöksiin perustuen.

5.
Varausaikana rakentajalla ei ole oikeutta kaataa tontilta puita eikä pystyttää tontille rakennelmia. Luovutuskirjan allekirjoittamisen jälkeen puiden kaatamisesta on sovittava kaupungin rakennustarkastajan kanssa.

6.
Rakentaja sitoutuu varausaikana noudattamaan kaupungin mahdollisesti erikseen antamia ohjeita.

7.
Rakentajalla ei ole oikeutta siirtää varausta kolmannelle ilman kaupungin suostumusta.

8.
Rakentaja on oikeutettu peruttamaan varauksen, mutta varausmaksua ei tällöin kuitenkaan palauteta rakentajalle.

9.
Kaupunki rakentaa tonttivesi- ja viemäriputket katualueella. Rakentaja sitoutuu maksamaan kaupungille rakenteista laskutyöveloitukseen perustuvan korvauksen, joka on suoritettava viimeistään liittymissopimusta tehtäessä. Putkiliittymien asema on merkitty putkistolinjojen katupiirustukseen.

Kaupunki ei ole velvollinen korvaamaan sitä vahinkoa tai haittaa, mikä rakentajalle mahdollisesti aiheutuu rakentamisen lykkääntyessä alueelle rakennettavan kunnallistekniikan viivästyessä.

Vapaat omakotitontit