Keskustaajaman strateginen yleiskaava

Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 35 §:n mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen.

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Tarve strategisen yleiskaavan laatimiselle on tullut voimassa olevien yleiskaavojen päivittämistarpeista (MRL 36 §) ja siitä, että nykyiset yleiskaavat ovat liian pienipiirteisiä ja yksityiskohtaisia yleispiirteisen maankäytön ohjauksen välineenä.

Strategisella yleiskaavalla ennakoidaan Savonlinnan keskustaajaman tulevaisuutta vuoteen 2040 saakka. Yleiskaavalla pyritään ratkaisemaan mm. seuraavia asioita:

 • Keskustaajaman maankäytön yleispiirteinen rakenne
 • Asumisen mitoitus ja uusien asuntoalueiden sijoittuminen
 • Keskustaajaman palveluverkko v. 2040
  • Kaupan mitoitus ja kaupan alueiden sijoittuminen
  • Yritysalueiden sijoittuminen
  • Julkisten palveluiden sijoittuminen
 • Merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
 • Merkittävät luonto- ja virkistysaluekokonaisuudet
 • Kunnallistekniset verkostot, tiestöt ja reitit pääpiirteissään
 • Yleiskaava ohjaa suoraan rakentamista lomarakennuspaikkojen osalta (RA, RA/AO)

Kasvun virtaaminen Suomessa suuremmille kaupunkiseuduille ja väestön ikääntyminen asettaa tulevaisuudessa haasteita Savonlinnan kaltaiselle seutukeskukselle, jonka vuoksi voimassa olevien yleiskaavojen mitoitusratkaisuja tarkastellaan yleiskaavatyön yhteydessä uudelleen.

Strateginen maankäytön suunnittelu on osa kuntastrategiaa ja sen toteuttamista. Savonlinnan kaupungin strategiassa visiona on, että ”Savonlinna on kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan sydämessä”. Savonlinnan vahvuuksia ovat matkailun ja järviluonnon lisäksi myös vahva puunjalostusosaaminen, teknologiateollisuus ja alkutuotanto.

Maankäytön suunnittelun keinoin voidaan eheyttää yhdyskuntarakennetta ohjaamalla asumista, palveluita ja työpaikkoja nykyiseen rakenteeseen, keskeisille paikoille ja liikenneyhteyksien varteen. Viihtyisä asuin- ja elinympäristö osaltaan vahvistaa kaupungin elin- ja vetovoimaa.

Periaatteena on, että yhdyskuntarakennetta eheyttäessä huolehditaan myös kulttuuriympäristöstä ja maisemasta sekä säilytetään keskeisiä vapaita viheralueita rakentamattomina.

Strateginen yleiskaava 2040 rajoittuu Savonlinnan ydinkeskustaan välille Laitaatsalmi – Kyrönsalmi sekä keskustaa ympäröiviin kaupunginosiin, joita ovat Keskusta, Heikinpohja, Talvisalo, Vääräsaari, Kalkkuinniemi, Kyrönniemi, Venäjänniemi, Inkerinkylä, Pääskylahti, Miekkoniemi, Nätki, Hernemäki, Laitaatsilta, Kellarpelto, Pihlajaniemi, Nojanmaa, Haapajärven eteläosa, Viuhonmäki, Mertala, Pääskylä, Nojanmaanlahti, Aholahden itäosa ja Tanhuvaaran pohjoisosa. Lisäksi yleiskaava koskee alueelle sijoittuvia saaria, joista keskeisimmät ovat Pihlajaveden Uuraan- ja Kaupinsaaret sekä Suuri- ja Pieni Simuna.

Strategisen yleiskaava-alueen sijainti

Strategisen yleiskaava-alueen sijainti

 

Tiedotteet

11.06.2018 Kaavoituspalvelut inventoi modernia rakennuskantaa

 

Yleiskaavan luonnos

Yleiskaavaluonnos oli nähtävänä 17.12.2019 – 17.2.2020 välisenä aikana.

Yleisötilaisuus strategisesta yleiskaavasta ja kansallisesta kaupunkipuistosta pidettiin keskiviikkona 15.1.2020 kaupungintalon valtuustosalissa.

Yleisötilaisuuden esittelykalvot

Yleisötilaisuuden muistio

 

Keskustataajaman liikenneverkkosuunnitelma 2040

Savonlinnan kaupungin tavoitteena on päivittää valmisteilla olevan strategisen yleiskaavan tueksi keskustataajaman liikenneverkkosuunnitelma. 

Savonlinnan keskustataajaman liikenneverkkosuunnitelma 2040

 

Savonlinnan kaupan palveluverkkoselvitys 2040

Palveluverkkoselvitys on perusteltu kokonaisnäkemys Savonlinnan kaupan kehitysnäkymistä ja kehitystarpeista vuoteen 2040 mennessä. Selvityksen yhteydessä toteutettiin asukaskysely ja yrittäjille suunnattu kysely- ja haastattelututkimus.

Savonlinnan kaupan palveluverkkoselvitys 2040

Asukas- ja yrityskyselyn tulokset