Hyppää sisältöön

Kiinteistötiedot

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
11.8.2023

1. Rekisterin nimi

Kiinteistötiedot

2. Rekisterinpitäjä

Savonlinnan kaupunki (y-tunnus 0166906-4)
Tekninen johtaja
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Paikkatietoasiantuntija
Maankäyttöpalvelut, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
p. 044 417 4644

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@savonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Savonlinnan kaupungin Facta-kuntatietojärjestelmän kiinteistöosa sisältää kunnan teknisen toimialan kannalta tarvittavat tiedot kiinteistöistä ja määräaloista.

Kiinteistöosan avulla hoidetaan lakisääteiset viranomaistehtävät ja osin myös valtakunnallisen kiinteistörekisterin ylläpito. Henkilötietoja käytetään myös kunnallisiin suunnittelu- ja hallintotehtäviin kuten asianosaisten selvittämiseen, heidän kuulemiseensa ja heille tiedottamiseen.

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009)
Kiinteistörekisterilaki (392/1985)
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

6. Rekisterin tietosisältö

Savonlinnan kaupungin alueella olevien kiinteistöjen kiinteistötiedot ja kiinteistöjen omistajatiedot sekä omistajien yhteystiedot.

Kiinteistötunnus ja kiinteistön perustietoja, omistajien tai haltijoiden nimi ja osoite.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan asianosaisilta itseltään, DVV:n Väestötietojärjestelmästä ja Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteristä (kiinteistöjen omistajat saadaan Maanmittauslaitokselta viikoittaisina muutostietoina).

8. Henkilötietojen käsittelijät

Savonlinnan kaupungin työntekijät, joilla työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset käyttöoikeudet rekisteriin.

Käsittelijöinä toimivat myös sopimusten mukaiset tietojärjestelmätoimittajat ja yhteistyötahot.

9. Henkilötietojen luovutukset

Rekisteristä päivitetään valtakunnallisia viranomaisrekistereitä (esim. Digi- ja väestötietovirasto / Väestötietojärjestelmä ja Maanmittauslaitos / Kiinteistötietojärjestelmä). Lisäksi tietoja luovutetaan Verohallintoon.

Toimielimien julkiset esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla esityslistan ja pöytäkirjan valmistumisen jälkeen. Viranhaltijapäätökset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla Kuntalain (410/2015) mukaisesti. Tarpeettomia henkilötietoja ei julkaista.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kaupungin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti pysyvästi.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Kiinteistötietojen ylläpidossa käytetään Facta-kuntarekisterin Kiinteistöosaa. Lisäksi tietoja käsitellään rekisterinpitäjän omassa suojatussa. palvelinympäristössä

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

Rekisterinpitäjän ja järjestelmäntoimittajien kesken on tehty sopimus tietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista.

Järjestelmäntoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa ja lukittavassa arkistossa.