Hyppää sisältöön

Terveysvalvonta

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
1.2.2023

1. Rekisterin nimi

Itä-Savon ympäristöterveydenhuolto, terveysvalvonta

2. Rekisterinpitäjä

Savonlinnan kaupunki (y-tunnus 0166906-4)
Ympäristöterveydenhuoltojaosto
Pihlajavedentie 8, 57170 Savonlinna

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Terveysvalvonnan johtaja
Pihlajavedentie 8, 57170 Savonlinna
p. 044 775 4752

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@savonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on lainsäädännön mukaisen viranomaistoiminnan ja valvonnan järjestäminen, suunnittelu, toteuttaminen, laskutus, raportointi, tilastointi ja seuranta sekä muut siihen liittyvät tehtävät. Tieteellinen tutkimus- ja opetustoiminta.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Elintarvikelaki (297/2021)
Terveydensuojelulaki (763/1994)
Lääkelaki (395/1987)
Tupakkalaki (549/2016)
Eläinsuojelulaki (247/1996)
Eläintautilaki (441/2013)
Sivutuotelaki (517/2015)
Laki eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010)
Laki eläinten kuljetuksesta (1429/2006)

6. Rekisterin tietosisältö

 • Asiakastiedot (asiakkaan nimi, osoitteet, henkilö- tai y-tunnus, tilatunnus, pitopaikkatunnus, puhelin, koordinaatit, laitosnumero, toimintaluokat, tuotantomäärät, eläinten tunnistetiedot ym.)
 • Ilmoitukset ja hakemukset
 • Tarkastustiedot (pöytäkirjat tarkastuksista, valvontatiedot ym.)
 • Päätökset (elintarvikelaki, terveydensuojelulaki ym.)
 • Maksupäätökset
 • Yhteydenotot ja palautteet
 • Talous- ja uimavesinäytteet
 • Elintarvikenäytteet
 • Asuntojen ja muiden huoneistojen sisäilmatutkimustiedot
 • Todistukset ja lausunnot
 • Eläintautinäytteet

Rekisterin tiedot ovat osittain salassa pidettäviä. Tietoja käsittelevät työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä.

Salassapidon peruste: JulkL 621/1999, §24

7. Henkilötietojen tietolähteet

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta, väestötietojärjestelmästä (VTJ) , yritystietojärjestelmästä (YTJ), yhdistysrekisteristä (PRH), yhteystietorekisteristä (YTR) sekä alkutuotantorekisteristä (Ruokavirasto) sekä muut viranomaistahot (mm. aluehallintovirasto, poliisi ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset).

8. Henkilötietojen käsittelijät

Alueellisen terveysvalvonnan työntekijät, joilla työtehtävien mukaiset käyttöoikeudet rekisteritietoihin.

Käsittelijöinä toimivat myös sopimuksen mukaisen tietojärjestelmätoimittajan edustajat.

9. Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan yksilöidyn tietopyynnön perusteella, mikäli pyytäjällä on lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen.

Alueellisen ympäristöterveydenhuoltojaoston julkiset esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla esityslistan ja pöytäkirjan valmistumisen jälkeen.

Viranhaltijapäätökset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla Kuntalain (410/2015) mukaisesti. Tarpeettomia henkilötietoja ei julkaista.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kaupungin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

Säilytysajan perusteena:
Arkistolaitoksen määräykset ja Kuntaliiton suositukset kunnallisten asiakirjojen säilytysajasta.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Sähköisessä muodossa olevia tietoja käsitellään ympäristöterveydenhuollon keskitetyllä toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmällä (Valvontatietojärjestelmä).

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla rekisterin käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

Rekisterinpitäjän ja järjestelmäntoimittajan kesken on tehty sopimus tietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista. Järjestelmäntoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.