Hyppää sisältöön

Pysäköinninvalvonta

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
10.6.2021

1. Rekisterin nimi

Pysäköinninvalvonnan asiakkaat

2. Rekisterinpitäjä

Savonlinnan kaupunki (y-tunnus 0166906-4)
Hallintojohtaja-kaupunginlakimies
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Hallintojohtaja-kaupungin lakimies
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
p. 050 470 9394

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava[at]savonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Pysäköintivirhemaksujen seuranta ja perintä sekä oikaisuvaatimusten käsittely.

Käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisen tehtävän toteuttaminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Laki pysäköinnin valvonnasta (727/2011)

6. Rekisterin tietosisältö

Virheellisesti pysäköityjen ajoneuvojen omistajat ja haltijat sekä oikaisuvaatimusten tekijät.

  • Asiakkaan nimi, henkilötunnus/ly-tunnus, osoite, ajoneuvonre kisteritunnus, valokuva ajoneuvosta ja tarvittaessa myös haalarikameran kohteesta.
  • Tiedot pysäköintivirhemaksuista (perinnän vaiheet ja maksut), tehdyistä oikaisuvaatimuksista ja päätöksistä, omistajan vaihdoksista, estetodistuksista sekä muista tarpeellisista toimenpiteistä.

Rekisteritiedot ovat salassa pidettäviä.

Salassapidon peruste:
Julkisuuslaki (621/1999, 24§)

7. Henkilötietojen tietolähteet

  • Liikenteen turvallisuusviraston tietojärjestelmä (Trafi)
  • Väestörekisterikeskus
  • Asiakas
  • Kamerat (myös haalarikamera)

8. Henkilötietojen käsittelijät

Savonlinnan kaupungin työntekijät, joilla työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset käyttöoikeudet rekisteriin.

Käsittelijöinä toimivat myös sopimuksen mukaisen tietojärjestelmän ylläpidosta vastaavan toimittajan edustajat.

9. Henkilötietojen luovutukset

  • Kaupungin taloushallinto
  • Ulosottoviranomaiset (ulosottohakemukset)
  • Hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus (valitusten käsittelyä varten)

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kaupungin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

Säilytysajan perusteena on:
Kansallisarkiston ohjeistus
Kuntaliiton suositukset

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisteritietoja ylläpidetään Helga –pysäköinninvalvontajärjestelmällä.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

Rekisterinpitäjän ja järjestelmäntoimittajien kesken on tehty sopimus tietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista. Järjestelmäntoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.