Hyppää sisältöön

Opiskeluhuolto

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
2.1.2023

1. Rekisterin nimi

Monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon rekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Savonlinnan kaupunki (y-tunnus 0166906-4)
Sivistystoimenjohtaja
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Kehittämissuunnittelija
Sivistystoimi, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
p. 044 417 4999

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava[at]savonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestäminen.

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on lakisääteinen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (377/2022)

6. Rekisterin tietosisältö

Opiskeluhuoltorekisteriin tallennetaan koulutuksen järjestäjän monialaisessa yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa laadittavat opiskeluhuoltokertomukset sekä opiskelijan ja hänen laillisen edustajansa antamat tahdonilmaisut.

Rekisteritiedot ovat salassa pidettäviä.

Salassapidon perusteena:
Julkisuuslaki (621/1999, § 24)

7. Henkilötietojen tietolähteet

  • Oppilas itse tutkimuskäyntien ja tukikeskustelujen yhteydessä
  • Huoltajat, opettajat/koulun henkilökunta
  • Mut asiantuntija- ja viranomaistahot (mm. hyvinvointialue, poliisi)
  • MultiPrimus – oppilashallintorekisteri

8. Henkilötietojen käsittelijät

Monialaiseen yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon osallistuvat toimijat.

Henkilötiedon käsittelijäinä toimii myös sopimuksenmukainen tietojärjestelmätoimittaja.

9. Henkilötietojen luovutukset

Tietojen luovutus perustuu lakiin tai asianomaisen/hänen huoltajan suostumukseen.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kaupungin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Kirjaukset tehdään opiskeluhuoltokertomuksiin.
Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmän käyttöoikeuksia. Lisäksi suojausta tukevat asianmukaiset päivitykset sekä verkkotekniset ja laitesijoitteluun liittyviä tekniset suojaustoimet.

Rekisterinpitäjän ja järjestelmäntoimittajan kesken on tehty sopimus tietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista. Järjestelmäntoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Paperiaineisto säilytetään lukituissa tiloissa.