Hyppää sisältöön

Jätteenkuljetusrekisteri

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
7.2.2022

1. Rekisterin nimi

Jätteenkuljetusrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Alueellinen jätelautakunta, Savonlinna
Savonlinnan kaupunki
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Alueellinen jätelautakunta, Savonlinna
Jätehuoltoinsinööri
p. 044 417 4612

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@savonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Savonlinnan aluellinen jätelautakunta on jätelain (646/2011) 23 §:ssä tarkoitettu kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen. Jätelautakunta, jonka isäntäkuntana toimii Savonlinnan kaupunki, ylläpitää jätelain 143 §:n mukaista rekisteriä. Rekisteriin merkitään jätelain 39 §:n 2 momentissa ja 41 a §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot.

Henkilötiedon käsittelyn oikeus perustuu lainsäädäntöön.

Keskeinen lainsäädäntö:
Jätelaki (646/2011)
Kunnallinen jätehuoltomääräys
Jäteasetus (978/2021)

6. Rekisterin tietosisältö

  • Kiinteistön omistajan/haltijan nimi ja yhteystiedot.
  • Kiinteistö- ja rakennustiedot: osoite, rakennus/kiinteistötunnus, käyttötarkoitus, jätehuollon järjestämismuoto ja kiinteistökohtaisen jätehuollon tapahtumatiedot jätelajeittain.
  • Jäteastioiden tyhjennyksen hoitavan yrityksen nimi.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Rekisterin tiedot muodostuvat kiinteistöjen haltijoiden ilmoittamista kiinteistöjen jätehuollon järjestämisen tiedoista sekä jätehuoltoyritysten ja –yhtiöiden toimittamista jätteenkuljetusraporteista.

Rekisterin tietolähteitä ovat lisäksi Maanmittauslaitoksen (MML) kiinteistö- ja rakennusrekisteri sekä Digi- ja väestötietoviraston (DVV) väestötietorekisteri.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Savonlinnan kaupungin työntekijät, joilla on työtehtävien mukaiset oikeudet rekisteritietoihin.

Käsittelijänä toimii myös käytössä olevan tietojärjestelmän sopimuksen mukainen palveluntuottaja.

9. Henkilötietojen luovutukset

Rekisterin tietojen luovutuksessa sovelletaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja julkisuuslakia. Säännönmukaisia luovutuksia ei tehdä.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin merkityt henkilötiedot säilytetään viisi vuotta rekisteriin merkitsemisen jälkeen. Muut rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kaupungin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti, joko pysyvästi tai määräajan.

Säilytysajan perusteena on:
Kansallisarkiston ohjeistus
Kuntaliiton suositukset
Jätelaki § 143

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisterin hallinnassa käytetään Facta-jätehuoltoa, johon on käyttöoikeus työtehtävien mukaisesti vain Alueellisen jätelautakunnan ja Savonlinnan kaupungin viranhaltijoilla.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla rekisterin käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa. Kaikki asiakastietoja sisältävät tarpeettomat tulosteet hävitetään isäntäkunnan tietosuojaohjeistusten mukaisesti.