Hyppää sisältöön

Jätteenkuljetusrekisteri

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
3.6.2021

1. Rekisterin nimi

Jätteenkuljetusrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Alueellinen jätelautakunta, Savonlinna
Savonlinnan kaupunki
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Alueellinen jätelautakunta, Savonlinna
Jätehuoltoinsinööri
p. 044 417 4612

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@savonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin käsittelyn tarkoitus on jätehuollon lakisääteisen toteutumisen seuranta ja kehittäminen.

Henkilötiedon käsittelyn oikeus perustuu lainsäädäntöön.

Keskeinen lainsäädäntö:
Jätelaki (626/2011)
Kunnallinen jätehuoltomääräys
Laki jätelain muuttamisesta (445/2018)

6. Rekisterin tietosisältö

  • Kiinteistön omistajan/haltijan nimi ja yhteystiedot.
  • Kiinteistö- ja rakennustiedot: osoite, rakennus/kiinteistötunnus, käyttötarkoitus, jätehuollon järjestämismuoto ja kiinteistökohtaisen jätehuollon tapahtumatiedot jätelajeittain.
  • Jäteastioiden tyhjennyksen hoitavan yrityksen nimi.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Rekisterin tiedot muodostuvat kiinteistöjen haltijoiden ilmoittamista kiinteistöjen jätehuollon järjestämisen tiedoista sekä jätehuoltoyritysten ja –yhtiöiden toimittamista jätteenkuljetusraporteista.

Rekisterin tietolähteitä ovat lisäksi kiinteistörekisteri, rakennusrekisteri ja väestötietorekisteri (VTJ).

8. Henkilötietojen käsittelijät

Savonlinnan Alueellisen jätekuntalautakunnan alaiset viranhaltijat, joilla
on työtehtävien mukaiset oikeudet rekisteritietoihin.

9. Henkilötietojen luovutukset

Rekisterin tietojen luovutuksessa sovelletaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja julkisuuslakia. Säännönmukaisia luovutuksia ei tehdä.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (Microsoft
online), siirtoperuste: Microsoft Online-palvelujen sopimusehdot mukaan lukien komission
hyväksymät mallisopimuslausekkeet ovat luettavissa Microsoftin internet-sivuilla:
http://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?documenttype=OST&lang=Finnish

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin merkityt henkilötiedot säilytetään viisi vuotta rekisteriin merkitsemisen jälkeen. Muut rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kaupungin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti, joko pysyvästi tai määräajan.

Säilytysajan perusteena on:
Kansallisarkiston ohjeistus
Kuntaliiton suositukset
Jätelaki § 143

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisterin hallinnassa käytetään Ms Office Exceliä, johon on käyttöoikeus työtehtävien mukaisesti vain Alueellisen jätelautakunnan viranhaltijoilla.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla rekisterin käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa. Kaikki asiakastietoja sisältävät tarpeettomat tulosteet hävitetään isäntäkunnan tietosuojaohjeistusten mukaisesti.