Hyppää sisältöön

Kiinteistöverotietojen hallinta

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
20.5.2024

1. Rekisterin nimi

Kiinteistöverotietojen hallinta

2. Rekisterinpitäjä

Savonlinnan kaupunki (y-tunnus 0166906-4)
Tekninen johtaja
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Paikkatietoasiantuntija
Maankäyttöpalvelut, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
p. 044 417 4644

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@savonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kiinteistötietoja sisältävien kunnan rekisterien ylläpito ja veronsaajien oikeudenvalvonta. Kiinteistöverotietoja tarvitaan verotuksen pohjatietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Kaupungilla on lakisääteinen velvollisuus kiinteistöverotuksessa tarvittavien perustietojen toimittamisesta verottajalle.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Keskeinen lainsäädäntö:
Kiinteistöverolaki 654/1992
Laki verotusmenettelystä 1558/1995

6. Rekisterin tietosisältö

  • tiedot kunnan kiinteistöverovelvollisista yksilöintitietoineen (henkilötunnus/y-tunnus, osoite)
  • kunnan alueella olevan kiinteistön maapohjaa koskevat tiedot, joita ovat kiinteistön yksilöintitiedot, kaavatyyppiä, pinta-alaa, rakennusoikeutta ja käyttötarkoitusta koskevat tiedot, muut verotusarvon laskennan perusteena käytetyt maapohjaa koskevat tiedot sekä maapohjan ja vesivoiman verotusarvoa ja kiinteistöveroa koskevat tiedot;
  • kunnan alueella olevaa rakennusta koskevat tiedot, joita ovat rakennuksen yksilöintitiedot, rakennuksen verotusarvon laskennan perusteena käytetyt tiedot sekä rakennuksen verotusarvoa, käyttötarkoitusta ja kiinteistöveroa koskevat tiedot.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Kiinteistöverotiedot saadaan Verohallinnolta kolme kertaa vuodessa.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Savonlinnan kaupungin työntekijät, joilla työtehtävien mukaiset käyttöoikeudet rekisteriin.

Käsittelijöinä toimivat myös sopimusten mukaiset tietojärjestelmätoimittajat ja yhteistyötahot.

9. Henkilötietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Tiedostoja säilytetään 3 vuotta, joka on kiinteistöverotietojen oikaisuvaatimusten määräaika.

Säilytysajan perusteena on:
Laki verotusmenettelystä 1558/1995, 64 §

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Tietoja ylläpidetään kaupungin omassa sisäisessä tietoverkossa ja kansioissa.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

Rekisterinpitäjän ja järjestelmäntoimittajien kesken on tehty sopimus tietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Ei manuaalisia asiakirjoja.