Hyppää sisältöön

Ilmoittajansuojelu

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
28.3.2023

1. Rekisterin nimi

Ilmoittajansuojelu

2. Rekisterinpitäjä

Savonlinnan kaupunki (y-tunnus 0166906-4)
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Hallintojohtaja-kaupunginlakimies
Olavinkatu 27
p. 050 470 9394

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@savonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Ilmoittajansuojelulain mukaisten salassa pidettävien väärinkäytösilmoitusten käsittely.

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisen velvoitteen toteuttaminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Ilmoittajansuojelulaki (1171/2022)

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää ilmoituksen tekijän yhteystiedot (vapaaehtoinen, ilmoituksen voi tehdä myös anonyymisti) sekä mahdollisesti myös ilmoituksen kohteen henkilötietoja.

Rekisterin tietosisältö on salassa pidettävää.

Salassapidon perusteena:
Ilmoittajansuojelulaki, 1171/2022, §32

7. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan ilmoituksen tekijältä. Tietoja täydennetään asian selvittelyssä ja päätöksenteossa.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Savonlinnan kaupungin erikseen nimetyt työntekijät, joilla on työtehtävien mukaiset oikeudet rekisteritietoihin.

Käsittelijöinä toimii myös sopimuksen mukaisen tietojärjestelmätoimittajan edustajat.

9. Henkilötietojen luovutukset

  • Asian käsittelyn etenemisestä ja lopputuloksesta lähetetään tieto ilmoituksen tekijälle.
  • Henkilötietoja luovutetaan tarvittaessa ainoastaan lakiperusteisesti toimivaltaisille viranomaisille.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään lainmukaisesti maksimissaan viisi vuotta, jollei niiden säilyttäminen ole perusteltua oikeuksien tai velvoitteiden toteuttamista varten taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Säilytysajan perusteena on:
Ilmoittajansuojelulaki, 1171/2022, §29

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Ilmoituksia halinnoidaan erillisessä ilmoittajansuojelujärjestelmässä.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

Rekisterinpitäjän ja järjestelmäntoimittajan kesken on tehty sopimus tietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista. Järjestelmäntoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Jos manuaalisia asiakirjoja syntyy, niin asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.