Hyppää sisältöön

Perintä

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
10.6.2021

1. Rekisterin nimi

Perinnän asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Savonlinnan kaupunki (y-tunnus 0166906-4)
Hallintojohtaja-kaupunginlakimies
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Hallintojohtaja-kaupunginlakimies
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
p. 050 470 9394

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@savonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kaupungin saatavien perintä, maksuohjelmat, velkajärjestelyt, yritysjärjestelyt ja konkurssit. Perintärekisteri toimii myyntireskontrarekisterin jatkona perintätietojen ylläpidossa, seurannassa ja raportoinnissa.

Käsittelyn oikeusperuste on lakisääteinen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Perintälaki (513/1999)

6. Rekisterin tietosisältö

Perintärekisterissä on tiedot kaupungin pakkoperittävistä saatavista; tiedot laskutettavista yksiköistä ja laskuttajista sekä asiakkaista, joilla on maksamattomia laskuja ja oikeuden antamia tuomioita Savonlinnan kaupungille.

Asiakastiedot sisältävät nimen, henkilötunnuksen ja osoitetiedot, avoimet velkasaatavat, velkomustuomiot, ulosottoperintään siirrettävät saatavat, maksuohjelmat ja ulosottomerkinnät.

Rekisteritiedot ovat salassa pidettäviä.

Salassapidon peruste:
Julkisuuslaki (621/1999, 24§)

7. Henkilötietojen tietolähteet

Perintärekisterin tietolähteitä ovat Väestötietojärjestelmä, Suomen asiakastieto, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä ja kaupungin taloushallinnon tietojärjestelmä.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Savonlinnan kaupungin työntekijät, joilla työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset käyttöoikeudet rekisteriin.

Käsittelijöinä toimivat myös sopimuksen mukaisen tietojärjestelmän ylläpidosta vastaavan toimittajan edustajat.

9. Henkilötietojen luovutukset

Ulosottovirasto, Savonlinnan kaupungin taloushallinto, tuomioistuinlaitos, velkaneuvonta ja yleinen edunvalvonta.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kaupungin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

Säilytysajan perusteena on:
Kansallisarkiston ohjeistus
Kuntaliiton suositukset

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Perinnässä käytetään PerintäKarhu-järjestelmää.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

Rekisterinpitäjän ja järjestelmäntoimittajien kesken on tehty sopimus tietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista. Järjestelmäntoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.