Tietosuoja

 

Tietosuoja

Tietosuoja on yksilön perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötiedolla tarkoitetaan sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, paikannustiedot, henkilötunnus, asiakastiedot ja tietokoneen IP-osoite.

Tietosuojaa koskeva lainsäädäntö on juuri uudistunut. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016/EU) soveltaminen astui voimaan 25.5.2018. Asetuksen tavoitteena lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä ja yhtenäistää tietosuojasääntelyä EU:ssa. Tammikuun alussa 2019 voimaan tullut kansallinen Tietosuojalaki (1050/2018) täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

Henkilötiedon käyttö Savonlinnan kaupungin palveluissa

Kun olet asiakkaana Savonlinnan kaupungin palveluissa tai muutoin asioit kunnan kanssa, kaupunki kerää henkilötietojasi toteuttaessaan lakisääteistä, yleistä etua tai julkista vallankäyttöä vaativaa tehtävää. Joissakin tapauksissa henkilötiedon kerääminen voi perustua myös suostumukseen tai asiakaspalvelusopimukseen. Henkilötietoja kerätään vain siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi. Savonlinnan kaupungin henkilöstö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa, tietosuojalainsäädäntöä, kansallisia ohjeita ja suosituksia (mm. Kansallisarkisto ja Kuntaliitto) sekä hyviä tietosuojakäytänteitä. Henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Henkilötietojen käsittelyä myös valvotaan ja järjestelmien käyttöä seurataan. Henkilöstö suorittaa tietosuojaa koskevan verkkokoulutuksen säännöllisesti.

Savonlinnan kaupunki kerää henkilötiedot eri rekistereihin käyttötarkoituksen mukaan. Henkilörekistereiden tietosuojaselosteet päivitetään kevään 2019 aikana uuden tietosuojalainsäädännön mukaisiksi ja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Tietosuojaselosteiden avulla saat selville henkilötiedon käsittelyn tarkoituksen ja muut käsittelyn kannalta tärkeät asiat. Päivitettyjä tietosuojaselosteita odottaessa voit tarvittaessa kysyä henkilötiedon käsittelystä lisätietoa Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaavalta.

Uudesta tietosuojalainsäädännöstä voit lukea lisätietoa oheisista linkeistä:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2018/EU)

Tietosuojalaki (1050/2018)

Vellonen Tarja, tietosuojavastaava
  • Keskushallinto / Hallintopalvelut
Puh. 044 417 4040
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: